APPLiA har utsett en vinnare i uppsatstävlingen

Ateranvandning_av_sma_elmotorer-bild

Branschorganisationen APPLiA startade 2019 en uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna vid svenskt lärosäte om relevanta ämnen ur ett ekonomiskt perspektiv med avseende på vitvaru- och hushållsapparatbranschen. Priset, som är på 20000 kronor, delas ut i samband med APPLiA:s höst- eller vårmöten. Syftet med priset är att få fler studenter att intressera sig för branschens frågor ur ett bredare perspektiv, om de ekonomiska aspekter som berör vitvarubranschen i industri- och handelsled – distributionsfrågor, teknikskifte, miljöfrågor, konsumentintresse, etableringsfrågor eller skattesystem relaterade till vitvarubranschen.

– Fler frågor borde belysas ur en mogen branschs perspektiv. Vitvarubranschen har hög kändhetsgrad men betecknas ändå av en slags “vardagskänsla”. Men det finns flertalet faktorer som ger oss “spänning” i livet och som behöver en akademisk belysning; bland annat regleringar inom EU-området, punkt- och miljöskatter samt energireduktionen och digitaliseringen har stor påverkan på industrins- och handelns utveckling och etableringsbeslut. Därför startades denna uppsatstävling av APPLiA. Vi hoppas att den också i fortsättningen kan stimulera intresset för utvecklings- och branschfrågor hos studenter, säger Matts Spångberg, branschansvarig för APPLiA.

APPLiA har utsett uppsatsen “Återanvändning av små elmotorer”, skriven av Sebastian Bergin & Oskar Ohlfeldt vid LiU (Linköpings universitet) till vinnare i uppsatstävlingen 2020. “Återanvändning av små elmotorer” är en examensuppsats som behandlar ekonomiska, tekniska och miljömässiga aspekter med att återanvända elmotorer.

– Vi har tittat på barriärer och drivkrafter för återanvändning, undersökt potentialen för återanvändning för olika produkter samt gjort en flödeskartläggning av elmotorer. Uppdragsgivare för uppsatsen har varit Stena Recycling och vi har arbetat nära Electrolux, säger Oskar Ohlfeldt.

Cirkulära skeenden
– Uppsatsen tar upp ett mycket relevant ämne som under de senaste åren rönt ett ökat intresse från både branschaktörer och beslutsfattare. Ämnet ligger också väl i linje med strategierna för cirkulär ekonomi, både på europeisk och nationell nivå. Marknaden är fortfarande omogen och behovet av ökad kunskap är stort, i synnerhet för de ekonomiska aspekterna. Potentialen för komponentåtervinning beror på många olika parametrar och kräver samarbete mellan många aktörer, uppsatsen belyser på ett föredömligt sätt behovet av helhetsperspektiv och samverkan. Författarna redogör grundligt för både möjligheter och hinder och landar i relevanta slutsatser, de pekar även på områden där det finns behov för vidare forskning, kommenterar Martin Seeger, VD El-Kretsen AB.

Uppsatsen finns som PDF (96 sidor) här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone