Coronapandemin bromsar bostadsbyggandet

husen

“Bostadsbyggandet bromsar in i spåren av coronapandemin.” Så skriver Boverket i sin senaste prognos om bostadsbyggandet i Sverige. Och vi läser vidare att “Bostadsbyggandet planade ut år 2019, då 52000 bostäder påbörjades. Men coronapandemin har fått utvecklingen att vända nedåt igen. Boverkets nya prognos visar att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44500 bostäder påbörjas inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2021 faller takten till 41500 bostäder enligt prognosen. Men hur stor minskningen blir är fortfarande mycket osäkert.”

Boverket ger alltså en rätt dyster prognos för byggstarter av bostäder framöver och ser ingen vändning förrän samhällsekonomin återigen står på stabila fötter. Utvecklingen är något olika i landets olika regioner. I Storgöteborg och Stormalmö har byggtakten varit hög under ett antal år, men nu syns tendenser till en mättnad. Bland övriga kommuner utanför storstadsregionerna visar ett ökat antal bostadsmarknader upp en balans i efterfrågan, vilket påverkar byggtakten totalt sett. Inbromsningen i samhällsekonomin gör nu att utvecklingen verkar försvagas i samtliga regioner.

Paborjade_Bostader_Indikatorerna_Juni_2020

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad
Grafen visar antalet påbörjade bostäder per år inräknat nettotillskott genom ombyggnad samt Boverkets prognos. Under 2018 föll byggandet kraftigt, men under 2019 planade takten ut på 52000 bostäder. Det påbörjas 44500 bostäder år 2020 och 41500 bostäder år 2021 enligt Boverkets prognos. Källa: SCB samt Boverkets prognos. Illustration: Boverket.

Färdigställda bostäder prognos
Antalet färdigställda bostäder minskar efter toppen under åren 2018 och 2019. År 2019 färdigställdes nära 59000 bostäder, vilket var 400 fler än året före och därmed det största antalet sedan 1991. Av dessa tillkom 55700 genom nybyggnad medan 3100 var nettotillskott genom ombyggnad – se graf “Färdigställda bostäder 2007-2019”.

Fardigstallda_Bostader_2007-2019_Indikatorerna_Jun1_2020

Färdigställda bostäder 2007-2019
Grafen visar att antalet färdigställda bostäder ökade från drygt 20000 år 2011 till cirka 58500 år 2018 och 2019, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Källa: SCB. Illustration: Boverket.

Framöver räknar Boverket med en avtagande takt på färdigställandet. För innevarande år 2020 med en minskning till 53000 bostäder och för 2021 ges en prognos på enbart 47000 färdigställda bostäder.

Byggbehovet fortsatt stort
När det gäller det verkliga behovet att tillskott av bostäder i landet ger Boverket följande kommentar: “Boverket utreder även det långsiktiga behovet av bostäder och kan konstatera att byggbehovet är fortsatt stort. Sannolikt behöver det tillkomma fler än 65000 bostäder om året fram till 2027 för att svara mot den stora befolkningsökningen sedan lång tid tillbaka”.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone