Nyheter kring RUT- och reparationsavdrag

APPLiA-Europe_sheet

Det ryktas i departementskorridorerna på Finansdepartementet om viktiga förändringar i reglerna för RUT-avdragen för hushållsmaskiner, som föreslås gälla redan från årsskiftet den 1 januari 2022.

APPLiAnytt har nu uppgifter på att regeringen planerar ett förslag till riksdagen på att införa en ny skattereduktion för reparationer av hushållsmaskiner på utförarens verkstad vid sidan av RUT-avdraget för service på hushållsmaskiner – och inte som nu enbart ge skatteavdrag om reparation och underhåll av vitvaror utförs i bostaden. Vi sammanfattar här nedan det kompletta förslaget.

Så här skriver Finansdepartementet om bakgrunden till förslaget:

“För att ytterligare främja återanvändning av vitvaror och data- och informationsteknisk utrustning bör dessa skattereduktioner utvidgas så att även sådana arbeten som utförs utanför bostaden, exempelvis på verkstad, ger rätt till skattereduktion. Samtliga tjänster som i dag omfattas av skattereduktionen för it-tjänster och skattereduktionen för reparation och underhåll av vitvaror bör därför brytas ut från rutavdraget och inordnas i den nya skattereduktionen för reparationsarbeten”.

APPLiA-Europe_cogs

En framgång för APPLiA
Branschorganisationen APPLiA – Home Appliances Sweden har tidigare föreslagit detta och kommer att applådera ett sådant förslag, eftersom ett substantiellt antal reparationer (speciellt åtgärdande av komplicerade, intermittenta fel med krav på stationär diagnosutrustning) sker i Sverige varje år. Dessutom är det ofta förekommande – speciellt i glesbygd när det är långt och dyrt att kalla ut en servicebil till hemadressen – att konsumenten själv transporterar den defekta hushållsmaskinen till närmast liggande serviceverkstad för reparation.

Denna förändring kommer att göra RUT-systemet mer förståeligt för konsumenterna och göra det lättare för branschens servicepersonal att förklara systematiken för kunderna. Det blir också nu möjligt att inkludera reparation och underhåll av mindre hushållsapparater, som är mer benägna att lämnas in på verkstad. Dessa är inte berättigade till skattereduktion idag.

APPLiA-Europe_SDA

Hushållsapparater (SDA) ska omfattas
När väl regeln om reparation i bostaden förändras, vill också regeringen att fler varugrupper omfattas av de nya reglerna. Dessa varor har mer karaktären av att vara “lämna-in-varor” för reparation. Här några citat ur förslaget från Finansdepartementet:

“Hushållsapparater är sådana produkter som många privatpersoner äger och som det i många fall kan vara värt att reparera för att förlänga livslängden på. Reparation och underhåll av dessa produkter bör också ge rätt till skattereduktion enligt den föreslagna skattereduktionen för reparationsarbete”.

Vidare så definieras de nya produktområdena:

“Med hushållsapparater avses mindre elektriska maskiner som används i hushållet vid matlagning, städning och tvätt. Exempel på arbeten som bör omfattas av rätten till skattereduktion är reparation och underhåll av kaffebryggare, kaffemaskiner, matberedare, elvispar, dammsugare, strykjärn och hushållsassistenter”.

Här kommer APPLiA att kunna bistå Finansdepartementet med en mer komplett definition av samtliga SDA.

APPLiA-Europe_truck

Även transporter för hämtning och lämning
Även konsumentens transport av reparationsobjektet kommer att kunna inkluderas i underlaget för skatteavdrag i framtiden. Så här skrivs det i Finansdepartementets förslag:

“För att underlätta för privatpersoner att använda sig av reparationstjänster som utförs utanför hemmet bör en tjänst som innebär hämtning och lämning av produkter till och från till exempel en verkstad omfattas av skattereduktionen för reparationsarbeten. Att låta tjänster som avser transport av produkter omfattas av den nya skattereduktionen under vissa förutsättningar, kan också leda till ökad efterfrågan på sådana tjänster, vilka i viss mån kan utföras av personer med svag anknytning till arbetsmarknaden”.

Detta skulle kunna öppna för nya cirkulära affärsmodeller där serviceföretag i framtiden kan erbjuda upphämtning av kaffebryggare och andra hushållsapparater i hemmen för verkstadsservice till ett subventionerat pris och leverera de åter i full funktion.

APPLiA-Europe_time

Baksidan är en ökad administration
Branschorganisationen APPLiA har hänvisat till den ökande administration och kapitalbindning som RUT-avdragen och detta nya reparationsavdrag ger upphov till och som blir konsekvensen av dessa åtgärder. Finansdepartementet är medvetet om detta och skriver en lång konsekvensanalys kring detta tema. Här ett utdrag ur Finansdepartementets förslag:

“Förslaget medför en ökad administrativ börda för företagen. För att omfattas av skattereduktionen ska köparen uppge sitt personnummer och företaget behöver därefter begära utbetalning från Skatteverket. Begäran om utbetalning ska, förutom köparens personnummer, innehålla betalningsdatum, pris för utfört arbete, hur stor del av priset köparen betalat och begärt belopp. Av begäran ska även antal arbetade timmar, materialkostnad och övriga kostnader i samband med arbetet (såsom resor och administrationsavgift) framgå. För företag som inte tidigare administrerat rut- och rotbetalningar bedöms den administrativa bördan öka initialt innan ett system för skattereduktionen är på plats”.

“För en del av de aktuella tjänsterna kan det handla om förhållandevis många och små belopp. Det finns därför risk för att den administrativa bördan kan bli relativt stor för många företag. Detta bedöms i synnerhet vara fallet för mindre företag med mindre utvecklade kassasystem. För dessa företag kan det inte uteslutas att den administrativa bördan i vissa fall kan vara så omfattande att fördelen med skattereduktionen inte alltid överväger nackdelen”.

APPLiA-Europe_delivery

Många små företag
Finansdepartementet konstaterar följande när det gäller storleken på de företag som kommer att involveras i det nya reparationsavdraget:

“Följande näringsgrenar bedöms i första hand vara relevanta för förslaget: reparationsverkstäder för hushållsapparater samt utrustning för hem och trädgård; reparation av hemelektronik; möbeltapetserare, reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning; samt reparationsverkstäder för kommunikationsutrustning. Enligt Företagsdatabasen fanns sammanlagt 2 632 företag registrerade inom dessa näringsgrenar 2019. Av dessa företag hade drygt 95 procent högst fyra personer anställda och knappt 78 procent hade ingen anställd. Även om exakta uppgifter inte finns om fördelningen av företagsstorlek inom de berörda branscherna, indikerar statistiken att många små företag kan komma att utföra tjänster inom ramen för skattereduktionen”.

“Utöver den administrativa kostnaden uppstår även en viss fördröjning innan hela fakturan är betald eftersom företaget måste vända sig till Skatteverket för att få utbetalningen. Utbetalningen sker vanligtvis inom några dagar och företagen har även möjlighet att välja att använda en kortare kredittid för att minska betalningstiderna. Även likviditetspåfrestningen kan vara särskilt betungande för mindre företag. Både den och den administrativa bördan ska dock ställas i relation till fördelen att ökad efterfrågan medför ökad omsättning. Vad gäller ökad administration för småbelopp är det möjligt att administrationen på sikt kan komma att bli mindre betungade med tanke på att den tekniska utvecklingen bör ge möjlighet att skräddarsy kassasystem för olika branscher”.

APPLiA-Europe_calculator

Bättre med reducerad moms?
Frågan är nu om ett beslut på reducerad moms på alla dessa nämnda reparationer i stället skulle ge samma fördelar till ett ökande cirkulärt beteende, men utan att administrationskostnaden för en uppsjö av småbelopp hos en mängd småföretag blir övermäktig? Risken för detta pekar ju även Finansdepartementet på i rapporten här ovan. Likviditetspåfrestningen skulle också lindras för företagen genom en reducerad momssats för reparationer i stället. Andra länder inom EU, exempelvis Österrike, har gått denna väg för att undvika effektivitetsförluster inom ländernas småföretag.

Vad tycker du som är företagare inom hushållsservice här i Sverige? Hör av er till APPLiAnytt eller kommentera på vår Linkedin-sida.

Du som vill veta mer kan klicka här för att läsa hela förslaget från Finansdepartementet som benämns Fi2021/01820 – En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar.

Sammanställt av Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone