Det går bra för Sverige nu… BNP ökar

BNP, säsongsrensad volymutveckling och index (2020=100) Källa: SCB

BNP, säsongsrensad volymutveckling och index (2020=100) Källa: SCB

Sveriges bruttonationalprodukt (summan av alla varor och tjänster) ökade med 2,5 procent i juni jämfört med maj enligt SCB:s senaste sammanställning. Jämfört med juni 2020 var BNP 10,5 procent högre i juni i år.

Det här indikerar att den svenska ekonomin har utvecklats mycket positivt under det andra kvartalet i år. Tillväxttalet jämfört med föregående år är det högsta som uppmätts i SCB:s tidsserie för Sveriges BNP, vilket givetvis ska ses mot bakgrund av att ekonomin för ett år sedan var kraftigt påverkad av pandemin.

Inflationen sjönk i juni
Inflationstakten i Sverige, det vill säga förändringen i det så kallade KPIF-indexet under de senaste 12 månaderna, var 1,6 procent i juni 2021. Detta är en nedgång från maj då inflationstakten var 2,1 procent.

Inflationstakten påverkades främst av högre boendekostnader, där prisuppgångar på el och avgifter för hyres- och bostadsrätter var mest drivande till årsförändringen i KPIF. Priserna ökade också för transport, och då framför allt på drivmedel, samt för kläder och skor. Trots att priserna på kläder sjönk från maj till juni 2021 låg klädpriserna högre i juni detta år jämfört med motsvarande period 2020. Prisuppgångarna motverkades av lägre priser inom grupperna audiovisuell och fotografisk utrustning, teleutrustning samt paketresor.

Detaljhandelns försäljning månadsvis, per juni 2021 (Källa: SCB)

Detaljhandelns försäljning månadsvis, per juni 2021 (Källa: SCB)

Sällanköp ökar mest inom detaljhandeln
Jämfört med motsvarande månad 2020 ökade detaljhandelns samlade försäljningsvolym i juni i år med 8,5 procent i kalenderkorrigerade tal, meddelar SCB. Därav stod sällanköpsvaruhandeln för en ökning med 11,2 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 4,9 procent.

Av diagrammet ovan framgår att mellan månaderna maj och juni så minskade dock den samlade detaljhandelns försäljningsvolym något, med 0,3 procent enligt SCB. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 0,7 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 1,5 procent.

På annan plats här i APPLiAnytt redovisas halvårsutvecklingen för vitvaror och hushållsapparater, som båda ingår i sällanköpsvarorna här ovan. Som jämförelse med SCB:s siffror så visar där APPLiA-statistiken motsvarande siffror för vitvarubranschens varor. Ökningen i leverantörsledet mellan månaderna maj och juni i år var 3 procent och på helårsbasis hittills under 2021 hela 14 procent.

Sammanställt av Kent Oderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone