Energiförbrukningen minskar i spåren av corona

Energimyndigheten-illustration

Under 2020 väntas energianvändningen i Sverige bli lägre än vanligt. Till stor del beror det på effekter av covid-19 som lett till att energianvändningen minskar inom främst transport och industri. Däremot fortsätter förbrukningen inom bostäder vara på en nära nog oförändrad nivå. Det visar Energimyndighetens kortsiktsprognos för perioden 2019–2023.

Enlig prognosen minskar den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige från 556 till 525 terawattimmar (TWh) mellan 2018 och 2023. Det beror främst på att kärnkraften minskar och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion. 2020 väntas den totala energianvändningen sjunka till 508 TWh. Huvudorsaken är effekter av covid-19 som lett till minskad energianvändning, framför allt inom transport och industri.
Prognosen förutspår en kraftig ökning av vindkraften de kommande åren, från 20 TWh 2019 till 43 TWh 2023. Solel ökar också kraftigt, om än från låga nivåer. Bedömningen är att solel kommer att öka från 0,4 TWh 2018 till 3,0 TWh 2023, vilket innebär att den väntas växa snabbare än Energimyndigheten bedömt i tidigare prognoser.

Prognosen pekar på en lägre elproduktion från kärnkraft under 2020 bland annat på grund av låga elpriser, som i sin tur är påverkas av en lägre efterfrågan på el som covid-19 bidrar till.

Energimyndigheten-Elanvandning2018-2023

Sveriges totala energianvändning 2018, samt prognos för åren 2019–2023, TWh
Energianvändningen inom inrikes transporter väntas minska från 84 TWh 2018 till 74 TWh 2020 och återhämtar sig därefter till knappt 83 TWh 2023. I transportsektorn visar prognosen en minskning av transporter för alla trafikslag på grund av covid-19, främst under 2020 och 2021. Störst påverkan procentuellt sett väntas ske inom luftfarten. Elanvändningen inom vägtransporter ökar enligt prognosen kraftigt fram till 2023, om än från låga nivåer.

Industrisektorns energianvändning bedöms minska från 141 TWh 2018 till 134 TWh 2020. Det beror till största del på minskad användning av el och biobränsle till följd av covid-19. Största nedgången väntas inom verkstadsindustrin. Energianvändningen ökar sedan succesivt till 142 TWh 2023.

Inom sektorn bostäder och service prognostiseras ingen påverkan av covid-19 för sektorn som helhet, men vi kan i nuläget inte se om energianvändningen har omfördelats inom sektorn. Energianvändningen väntas minska marginellt och hamna på knappt 147 TWh år 2023.

APPLiAnytt påminner i detta sammanhang om den nya Energimärkningen på vissa vitvaror, som kommer att få giltighet under första kvartalet 2021. Denna gemensamma europeiska energimärkning hjälper konsumenter och inköpare att jämföra olika produktalternativ av vitvaror – inte bara med avseende på energiförbrukningen utan också en del andra produktfeatures, bland annat ljudnivåer och vattenförbrukning. Branschen, myndigheter och andra förståsigpåare anser att denna energimärkning lett till att substantiella besparingar av energiåtgången kan noteras på de nyförsålda vitvarorna. Och nu sätts kraven ännu hårdare på produkterna att uppnå högsta energibetyg i den nya Energimärkningen.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Källa: Energimyndigheten

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone