Energimärkningen på dammsugare borttagen

Dammsugare-2019B

Vi har på APPLiAnytt.se tidigare (5 februari 2019) skrivit om att Energimärkningen för dammsugare har ogiltigförklarats av EU-domstolen, och att Energimärkningen därmed inte är tillåten att användas på EU:s marknad sedan den 18 januari 2019.

Energimyndigheten har nu (26 februari) sammanfattat läget enligt följande:

Sammanfattning dammsugare
Vad har hänt?
Krav på energimärkning för dammsugare är borttaget i alla EU-länder. Kravet på energimärkning ogiltigförklarades i EU-domstolen den 8 november 2018 och domen vann laga kraft den 18 januari 2019. Domen som vann laga kraft den 18 januari 2019 innebär att energimärkningen för dammsugare från och med nu är ogiltig, och inte tillåten att använda.

Vad gäller nu?
Leverantörer och återförsäljare ska ta bort/täcka över energimärkningen i butik, på internet och i reklam. Detta eftersom det i Energimärkningsramförordningen (2017/1369) står att leverantörer och återförsäljare inte får ha etiketter som efterliknar energimärkning för produkter som inte omfattas av krav. Dammsugare ska inte heller läggas in i databasen EPREL eftersom den endast gäller produkter som omfattas av obligatorisk energimärkning.
Ekodesignkraven för dammsugare är oförändrade och gäller fortfarande och det samma gäller ekodesign- och energimärkningskrav för alla övriga produkter.

Vad händer framöver?
EU-kommissionen har påbörjat arbetet med att ta fram nya energimärkningskrav – samt reviderade ekodesignkrav – för dammsugare. Energimyndigheten bevakar detta arbete och samarbetar med berörda intressenter för att få in synpunkter.

Vad gör Energimyndigheten?
Den 1 februari 2019 deltog Energimyndigheten vid ett samrådsmöte med EU-kommissionen för att diskutera en ny energimärkning för dammsugare. Energimyndigheten bevakar kommissionens arbete med att ta fram nya energimärkningskrav och reviderade ekodesignkrav för dammsugare, och samarbetar med berörda intressenter för att få in synpunkter.
Energimyndigheten bjöd in till ett välbesökt branschmöte 14 februari 2019 för att berätta mer om läget och svara på frågor.
Energimyndigheten har ansvar för marknadskontroll för Ekodesigndirektivet (2009/125) och dess produktförordningar, samt för Energimärkningsramförordningen (2017/1369) och dess produktförordningar. Energimyndigheten utför marknadskontroll enligt Marknadskontrollplan som publiceras på Energimyndighetens webbplats. Energimyndigheten kan när som helst ta reaktiva ärenden. Energimyndigheten kommer att fokusera på att lämna råd och stöd till leverantörer och återförsäljare av dammsugare så att de kan anpassa sig efter de nya förutsättningarna.

Hur påverkar detta konsumenter?
Eftersom det inte längre finns energimärkningskrav för dammsugare kommer konsumenter inte längre att kunna använda energimärkningen för vägledning vid köpet av en dammsugare.

Energimyndigheten publicerade 26 februari också en nyhet om energimärkning på dammsugare på sin hemsida, som man kommer till genom att klicka här.

Energimyndigheten har på sin hemsida också samlat frågor och svar till tillverkare, återförsäljare eller köpare av dammsugare, och man kommer till de tio frågorna och svaren (som uppdaterades senast 15 februari) genom att klicka här.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone