Enkel SCIP-anmälan för distributörer

scip

En så kallad “simplified SCIP notification” underlättar för distributörer av vitvaror och hushållsapparater att anmäla “SVHC-ämnen” till Kemikalieinspektionen enligt Reach-förordningen. Det räcker ofta i anmälan med att hänvisa till leverantörens SCIP-nummer – det ersätter en fullständig anmälan från distributören.

SVHC-ämnen kommer från engelskans Substances of Very High Concern, och översätts ibland med “särskilt farliga ämnen”. De ämnen som ska rapporteras till SCIP-databasen är alltså de SVHC-ämnen som finns med på Kandidatförteckningen i den europeiska Reach-förordningen.

SCIP kommer från engelskans Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products).

Kemikalieinspektionen lämnar information
Enligt informationen från Kemikalieinspektionen räcker det med att tillverkaren förser kunden med sitt SCIP-nummer på produkten, om den redan är registrerad i databasen:

“Alla leverantörer av en vara som innehåller över 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen i Reach-förordningen ska anmäla varan till SCIP-databasen om dessa leverantörer finns inom EU. Det är alltså så att samma vara ska anmälas av alla de företag som levererar varan vidare i en distributionskedja. Det finns möjlighet att använda sig av en så kallad förenklad anmälan (“simplified SCIP notification”) för en vara som redan är anmäld av en leverantör högre upp i kedjan. Därför behöver varje leverantör förse sin kund med sitt SCIP-nummer, som kunden kan hänvisa till i sin anmälan.”

För dig som vill veta mer om SCIP
Från 2021 gäller att många svenska och europeiska företag ska rapportera kemikalieinnehåll i sina varor i den europeiska SCIP-databasen. Detta gäller också vitvaror och hushållsapparater. APPLiAnytt har sammanställt några av svaren på de vanligaste frågorna – Kemikalieinspektionen är främsta källan:

Varför finns SCIP-databasen?
Syftet med SCIP-databasen är att samla in information om de varor som innehåller kemiska ämnen som klassats som SVHC-ämnen och är särskilt farliga för människa och/eller miljö. I databasen finns sedan informationen tillgänglig under hela livscykeln för produkterna och materialen.

SCIP-databasen bidrar på så sätt till cirkulär materialomställning, genom att göra det lättare för avfallsföretag att se till att de SVHC-ämnen som finns på Kandidatförteckningen inte når materialåtervinningen.

SCIP-databasen ämnar vidare att främja substitution av SVHC-ämnen och driva på utvecklingen mot säkrare alternativ vid tillverkning av varor.

För konsumenter innebär SCIP-databasen en möjlighet att få information om produkter innehåller SVHC-ämnen. Den ökade transparensen kring dessa farliga kemikalier kommer att hjälpa konsumenter att göra välgrundade val. SCIP-databasen innehåller även information om hur produkter, som innehåller SVHC-ämnen på Kandidatförteckningen bör användas och bortskaffas på bästa sätt.

Vem rapporterar till SCIP-databasen?
Är ditt företag leverantörer av varor inom EU och har någon av nedan roller? Då ska du anmäla innehåll av SVHC-ämnen som finns på Kandidatförteckningen till SCIP-databasen. Detta gäller om förekomsten av SVHC-ämnena finns i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan.

* Tillverkare, du tillverkar varor, är legotillverkare, underleverantör eller monterar varor.
* Importör, du importerar en vara från ett land utanför EU och sätter den på marknaden eller säljer den vidare.
* Distributör, du köper en vara av en leverantör inom EU och säljer den vidare.

Vad rapporteras till SCIP-databasen?
Kandidatförteckningen i Reach-lagstiftningen omfattar drygt 200 SVHC-ämnen, ämnen som klassats som “särskilt farliga” av våra myndigheter. Om dina varor innehåller något av dessa ämnen, i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan, så ska det rapporteras till SCIP-databasen. Den aktuella Kandidatförteckningen kan du hitta (klicka här) på Kemikalieinspektionens hemsida.

Sammanställt av Kent Oderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone