Högsta prisökningstakten sedan 1993

SCB-KPImm_nov2021

“De ökade energipriserna bidrog till den högsta inflationstakten sedan december 1993”, kan vi läsa i SCB:s rapport över prisutvecklingen i Sverige till och med november, som presenterades tisdagen den 14 december.

Den starka månadsförändringen mellan oktober och november 2021 på hela 0,5 procentenheter berodde främst på ökade elpriser. Även ökade drivmedelspriser bidrog uppåt. Ytterligare prisökningar noterades för restaurang- och logitjänster, samtidigt som kläder hade en säsongsnormal prisökning.

Inflationen 3,6 procent i november 2021
Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 3,6 procent i november 2021. Det är en uppgång från oktober då inflationstakten var 3,1 procent. Bidrag till inflationstakten i november kommer främst från att el- och drivmedelspriserna steg – detta “bidrag” står för nära hälften av inflationstakten i november 2021.

Prisökningar för paketresor, livsmedelsprodukter, restaurang- och logitjänster samt diverse varor och tjänster hjälpte också till att bibehålla en hög inflationstakt. Även ökade kostnader relaterat till ägande av bostaden har haft en bidragande inverkan.

Stark ökning av priserna på elektricitet
El- och drivmedelspriserna steg och var det främsta bidraget till inflationstakten. Årsförändringen för just el-priserna ligger på hela +29,1 procent enligt SCB, medan kostnaden för restaurangbesök och hotellövernattningar ökade med mer modesta 3,8 procent. Mobiltelefoner uppvisar en motsatt prisutveckling med minus 13,1 procent.

Energietikett-Kyl

Dags att se över el-förbrukningen
De höga el-priserna lär bestå så länge den nuvarande situationen med el-brist i Europa och distributionsproblem inom landets gränser består. Detta är definitivt ett incitament till alla Sveriges hushåll att kritiskt skärskåda energiförbrukningen på de äldre vitvarorna i hemmet – speciellt de som går 24/7 som kyl- och frysskåp eller de som används väldigt ofta såsom tvättmaskiner, torktumlare, spisar och diskmaskiner. Ett utbyte av äldre energislukare kan ge upp till 70-procentiga besparingar på elförbrukningen för dessa.

Förklaring till diagrammet
För dig som vill ha klart för dig vad de olika inflationsbegreppen, som visas i diagrammet i toppen av denna artikel, betyder finns här SCB:s förklaringar till de olika inflationsmåtten som gör det hela solklart:

KPI är det gängse begreppet som försöker samla alla faktorer som påverkar prisutvecklingen i samhället. KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

Sammanställt av Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone