Klimatdeklaration av byggnader

Boverket_Foto-Franz-Feldmanis

Boverket har lämnat en rapport om förslag till ny lag om krav på redovisning av utsläpp av växthusgaser. Syftena bakom lagförslaget är att minska klimatpåverkan från material i byggnader och konstruktioner samt att öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Enligt rapporten står bygg- och fastighetsbranschen uppskattningsvis för 18 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Konkurrensverket är positiv till att klimatdeklarationer införs men anser att Boverkets förslag som bara innebär att material och konstruktion, som i sig har låg miljöpåverkan, tas in i bedömningen gynnas. Innebärande att de byggnader som har låg eller lägre miljöpåverkan i användningsskede och slutskede missgynnas. Klimatdeklarationer kan förväntas bli en viktig konkurrensparameter och då är det viktigt att det ger en rättvisande bild över hela livscykeln. Flera andra remissinstanser är negativa till Boverkets rapport och hänvisar bland annat till förslagets handelshindrande effekt och är oroade över det lilla utrymme som problematiken kring handelshinder får i Boverkets rapport, och menar att Boverkets förslag går långt utanför vad svensk lag och EU-rätt kräver.

Utifrån APPLiAs perspektiv borde en lagstiftad klimatdeklaration som bygger på en fastställd standard med generiska och verkliga värden, som ska läggas upp i en nationell databas vara att föredra. Det skulle sannolikt underlätta hanteringen utifrån vilken information leverantörer idag skall lämnas gentemot dagens olika aktörers egna underlag.

Och, för att inte snedvrida konkurrensen inom Sverige och för företag inom EU, som inte konfronteras med dessa nationella särkrav på sina hemmamarknad, torde det vara möjligt att använda den europeiska standard för klimatdeklarationer, EN 15978, som redan existerar. Utifrån denna kan respektive företag göra en komplett miljödeklaration att använda som klimatdeklaration i utvärderingar och upphandlingar.

Vill du läsa Boverkets rapport i sin helhet, så klickar du här.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone