Komponentbrist leder till minskad produktion

Container-ship

Under 2021 har problem att få fram såväl halvledare som en rad insatsvaror till industrin blivit alltmer bekymmersamma. Sedan slutet på förra året har bristen på inte minst halvledare ökat och flertalet stora fordonsindustrier har meddelat att de påverkas av bristen och bitvis stoppar eller drar ner på viss tillverkning. Så länge komponentbristen ännu inte är löst finns risk för fortsatta störningar i produktionen.

Nu sprider sig detta problem likt det värsta virus och har sedan en tid muterat från halvledare och elektronik till andra insatsvaror. Nu rapporterar utöver fordons- och maskinindustrin också särskilt den el-tekniska industrin inklusive vitvaruindustrin ett allt större problem med materialförsörjningen. Vitvaru- och hemelektronikindustrin har ju tidigare varit förskonade från problem i sin supply chain (förutom de första månaderna av det initiala Coronautbrottet) men nu verkar situationen allvarlig.

Ökad försäljning ger problem
En av orsakerna till den uppenbara bristen på komponenter och insatsvaror inom vår industri är givetvis att vitvaror- och hushållsapparater har uppvisat försäljningsrekord på nästan alla marknader under pandemin. I Electrolux kvartalsrapport kan vi läsa följande:
“Trots att vi producerade på nästan full kapacitet under första kvartalet kunde vi inte möta den starka marknadsefterfrågan i alla produktkategorier. Leveranskedjan var fortsatt ansträngd inom flera områden, särskilt för elektronikkomponenter, vissa plaster och logistik. Situationen kan försämras ytterligare, pådrivet av den globala industrins återhämtning”.

Movie-ThePerfectStorm

“The Perfect Storm” har drabbat logistiken
Men inte bara den ökade efterfrågan på hushållsprodukter har orsakat den här situationen. Hela det globala logistiksystemet har utsatts för en hård stress. Många talar om att “The Perfect Storm” med flera samlade händelser har drabbat logistiksystemen samtidigt:
1) Stor brist på containers.
a. Obalans och ryckighet i leveranser – “an enormous swing” säger logistikerna.
b. Containers befinner sig på fel plats – just nu en enorm andel frakt av tomma containers (3 ggr så stort fraktomfång av tomma containers som vanligtvis, uppger världens största containerfraktare Maersk).
2) Flaskhalsar har uppstått i lagringskapacitet – mellanlagren svämmar över av varor, som väntar in containers.
3) Problemen kring transporter genom Suez-kanalen, som fortfarande skapar förseningar.
4) Bemanningsproblem av fartyg med asiatisk (främst indisk) personal som på grund av Coronaläget inte kan resa för att mönstra på eller mönstra av sina fartyg – det gör att en del fartygskapacitet för närvarande står stilla.

Allt detta betyder en avsevärd stress av hela logistikflödet i den globala handeln. Branscher som drabbas hårdast av komponentbrist är främst underleverantörer, elektronikorienterad industri, handelsprodukter men framför allt användare av halvledare – den sistnämnda inte enbart på grund av denna “Perfect Storm”. För halvledare fanns tendenser till brister redan innan pandemiutbrottet. Men logistiksystemets extra stress har ytterligare försämrat situationen för dessa kategorier.

BSH-JhonnyBergman

Jhonny Bergman, National Sales Manager BSH, kommenterar situationen så här:
– Under pandemiperioden har efterfrågan på vitvaror och hushållsapparater ökat kraftigt över hela världen. Samtidigt levereras våra branschprodukter numera med avancerad teknologi och nätuppkoppling i en allt större omfattning, vilket kräver sofistikerade chips och avancerad elektronik i produkterna. Båda dessa trender leder till ökad press på logistikkedjorna, vilket ytterligare adderar till problemet när situationen är likadan i andra branscher, säger Jhonny Bergman.

Just-in-Case – nytt tänk hos många företag
En del företag börjar nu titta på sina supply chains med andra ögon. Länge var lägsta produktions- och logistikkostnad det viktigaste – numera börjar man också värdera den förlorade försäljning man kan drabbas av vid en störning, och fler av de större företagen går från att styra enligt “Just-in-Time” till att bygga supply chains, som mer utstrålar “Just-in-Case”. Detta betyder mer tonvikt på närhet och säkerhet i leveransflödet.

Påverkas vi i Norden?
Teknikföretagens konjunkturrapport flaggar för fortsatta problem och flaskhalsar i produktionen, både i fordons- och annan elektronikberoende industri samt bland underleverantörer under åtminstone första halvåret 2021 – kanske längre. Och konstaterar att alla dessa problem i försörjningskedjan för i stort sett alla länder “skalar av” tillväxttakten under resten av året.

Electrolux kommenterar i sin Q1-rapport att “kapacitet och tillgängligheten av elektronikkomponenter kommer att förbli begränsande faktorer in i andra halvåret”.

– Så visst kommer det att påverka utvecklingen också på vår marknad i Sverige. Handelns lager är redan på låg nivå liksom nivåerna i de regionala producentlagren i Norden. Så uppmaningen till alla aktörer i branschen är ju att arbeta hårt för att få fram varor som kan matcha efterfrågan under resten av året. En dos av “Just-in-Case”-agerande framöver vore nog helt rätt, kommenterar Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone