Nu skall spisen och elvispen ha egna pass

Pass-Sverige

APPLiAnytt uppmärksammar nu de politiska aktiviteter som förekommer, både inom EU samt nationellt, när det gäller skapandet av lagstiftning kring framtida så kallade produktpass, giltiga för i princip samtliga produkter – även vitvaror och hushållsapparater.

Många inblandade
Regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag redan 2020 att lämna förslag på produktgrupper eller materialflöden där det skulle kunna vara lämpligt att införa ett produktpass. Passen ska visa digital information om vilka material som ingår i produkten och hur de kan återvinnas och repareras. Det skulle underlätta för producenter, för aktörer i avfallsledet och inte minst för konsumenter, som vill veta vad som finns i de olika produkterna, hävdar regeringens företrädare.

Naturvårdsverket skriver nu att “produktpass är ett nytt och inte så väl etablerat begrepp. Grundtanken är att information ska följa material och produkter längs värdekedjan”. Utredningen har genomförts med stöd av Energimyndigheten och Konsumentverket. Ävenså har avstämning skett med Kemikalieinspektionen.

EU vill underlätta cirkulär ekonomi
Bakgrunden är att en punkt i januariöverenskommelsen mellan regeringen och dess stödpartier stipulerar att en utredning om möjligheten att införa ett produktpass för alla produkter på marknaden skall ske med start 2021. Samtidigt har EU-kommissionen i sin Circular Economy Action Plan föreslagit införande av ett “product passport” inom unionen.

Ett produktpass kan ha flera syften. EU-kommissionen framhåller bland annat att man vill underlätta för konsumenter att göra hållbara val. Utöver detta kan det finnas ett värde i att information förmedlas längs värdekedjan så att material lättare kan återanvändas, återtillverkas eller repareras. Det senare skulle underlätta tillväxten av cirkulär ekonomi.

Övertrumfas januariöverenskommelsen?
Går man längre än att bara sammanställa en enkel lista över ingående komponenter, så kan passet därutöver ge information om hur man demonterar produkten eller hur man reparerar de delar som är mest sannolika att råka ut för behov av reparation. Och alla dessa uppgifter skulle kunna vara allmänt tillgängliga inom en EU-databas full av produktpass. Det är av stor vikt att ett framtida produktpass införs på EU-nivå gemensamt med andra medlemsstater.

EU måste därför träda in här och tillhandahålla ett enda format som fungerar för alla produkter. Varför? Vitvaror och hushållsapparater (liksom många andra produkter) produceras och säljs över gränserna i hela Europa och världen. Vi måste undvika nationella upplägg här för att minska komplexitet och kostnader. En uppsättning EU-regler är bättre än 28 olika nationella – det är en sanning som gäller många områden.

Många frågor kvar
Förutom frågan om EU-regler eller nationella regler finns många andra punkter att ta hänsyn till i det vidare arbetet med produktpass. Till exempel;
* Hur lösa datasekretessen, där producenter behöver skydd för sina immateriella rättigheter angående ingående material och komponenter?
* Vad sker om ett annat företag i värdekedjan än den ursprungliga tillverkaren ändrar egenskaperna i produkten?

Organisationen Svenskt Näringsliv sätter stor kraft bakom kravet på att produktpasset måste vara en EU-angelägenhet och pekade redan våren 2020 på ett stort antal punkter att ta i beaktande i det fortsatta arbetet – allt från att klargöra själva syftet med produktpassen och utforma det därefter, till att produktpassen måste anpassas efter produkttyp och luta sig mot de olika regelverk som redan är harmoniserade inom EU.
För dig som vill läsa mer om dessa synpunkter, klicka här.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone