Påbörjade lägenheter ökar med 6 procent

Påbörjade lägenheter, 1:a-4:e kvartalet 2000-2020. Källa: SCB

Påbörjade lägenheter, 1:a-4:e kvartalet 2000-2020. Källa: SCB

SCB, Statistiska Centralbyrån, presenterade i veckan siffrorna för påbörjad byggnation av bostadslägenheter under 2020 i Sverige och konstaterar då att antalet ökat med 6 procent – 51550 bostäder 2020 mot 48580 året innan. Man ser ingen negativ påverkan av pandemin i dessa siffror – inte heller någon stark positiv påverkan. Ändå konstaterar man att takten är väsentligt lägre än toppåren 2016 och 2017, då antalet påbörjade bostadslägenheter låg en bra bit över 60000 de båda åren.

Bostadsbristen består
Vi skulle behöva komma upp till betydligt högre siffror på de påbörjade bostäderna för att leva upp till samhällets målsättningar kring bortbyggandet av bostadsbristen. Redan 2016 beräknade Boverket att vi skulle behöva bygga cirka 700000 bostäder fram till år 2025 för att klara befolkningstillväxten i Sverige. För att klara av detta behöver vi nu komma upp i närheten av 85000 påbörjade bostäder per år fram till 2025. Inget talar för att detta kommer att kunna ske de närmaste åren även om det finns politiska ambitioner uttalade i den riktningen.

Flerbostadshus ökar, småhus minskar
SCB meddelar också att utvecklingen är något olika mellan flerbostadshus och småhus. I flerbostadshus påbörjades cirka 41700 lägenheter under året, vilket är ungefär 10 procent fler än 2019. Av dessa lägenheter är cirka 64 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 62 procent för 2019. I småhus påbörjades 9850 lägenheter, vilket är 7 procent färre än under 2019.

Utöver de nästan 52000 lägenheterna som påbörjats 2020, så gav även påbörjade ombyggnationer i flerbostadshus och kontorsbyggnader ett tillskott på cirka 2500 lägenheter, jämfört med ett tillskott på 3100 lägenheter under motsvarande period 2019. För att öka takten med omvandling av kontorsyta till bostäder finns nu en statlig snabbutredning, som skall identifiera hinder inom byggregler och den byggekonomiska sfären och hur de skall kunna elimineras. Vårt snabbvaknade intresse för “Home Office” kommer ju sannolikt att frigöra kontorsyta framöver. Se tidigare inlägg på APPLiA-nytt: Rekordsnabb utredning skall ge fler bostäder.

Stora regionala skillnader
I storstadsområdena minskar det samlade påbörjandet av byggandet av bostadslägenheter med 2-3 procent. Det är mestadels Stockholmregionen som drar ner storstadssiffran medan både stor-Göteborg och stor-Malmö håller fjolårsnivån. Landet i övrigt, utanför storstadsregionerna, uppvisar däremot en kraftig ökning på över 10 procent.

De regioner i Sverige som uppvisar de högsta ökningstalen är Norrbotten, Västerbotten, Västmanland, Jönköping och Örebro medan Östergötland tappar ordentligt under 2020.

Det minskade byggandet av småhus är tämligen jämnt fördelat över landet. Minskningen är lite förvånande, eftersom media har rapporterat intensivt om den önskan om utflyttning från tätorter, som finns hos många svenskar i spåren av pandemin och det ökade intresset för jobbet hemifrån. Den effekten är inte synbar i småhussiffrorna ännu.

Sammanställt av Kent Oderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone