Pantsystem för småelektronik utreds

Insamling-Elretur

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska föreslå hur producentansvaren för elutrustning kan kompletteras med krav på pant för småelektronik. Med småelektronik menas exempelvis mobiltelefoner, läsplattor och annan mindre elektronisk utrustning. Syftet med uppdraget är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi.

Utredaren ska bland annat:
* kartlägga befintliga flöden av småelektronik och hur konsumenter och företag hanterar småelektronik som har tjänat ut,
* föreslå hur ett nationellt pantsystem för småelektronik i syfte att öka insamling, återanvändning och återvinning kan utformas samt redovisa lösningar bland annat gällande producentansvar, mål för pantsystemet, finansiering, information, märkning, statistik, utformning av insamlingssystem samt en analys av lämplig nivå på panten,
* föreslå hur de svenska bestämmelserna om producentansvar för elutrustning ska anpassas så att de uppfyller minimikraven för utökat producentansvar i EU:s avfallsdirektiv,
* lämna nödvändiga författningsförslag,
* om utredaren, när förslaget till pantsystem utformas, finner att andra alternativa lösningar än pant skulle vara mer kostnadseffektiva, mer samhällsekonomiskt effektiva, mer förenliga med en cirkulär ekonomi eller av andra skäl mer motiverade, bör även sådana lösningar, konsekvenser av dessa lösningar och författningsförslag presenteras.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

APPLiA har bedömt att branschens produkter kan komma att innefattas i annan mindre elektronisk utrustning och har därav lämnat yttrande till utredaren, läs hela yttrandet här.

Sammanfattning av yttrandet
APPLiAs samlade bedömning är att det vore synnerligen olämpligt att införa pant på av oss anförda produkter, SDA, utifrån att det föreligger en stor risk att det slår sönder ett väl fungerande existerande system kring producentansvar.

APPLiA upplever inte att det finns ett existerande problem kring de produkter som omfattas, vad avser SDA, och ser det därför som ologiskt att införa nya politiska åtgärder som pant på dessa produkter.

APPLiA konstaterar att dessa produkter oftast används över lång tid i ett hushåll där tiden oftast är från 3 år upp till 10 år, men där enskilda produktgrupper kan ha en användningstid på över 20 år, till exempel våffeljärn. Att införa pant på produkter med så lång livslängd ter sig synnerligen olämpligt då man ska säkerställa att det finns ett samband mellan produkten som man avsatt pant för och kunna återbetala panten när den enskilda produkten återkommer.

Förtydligande fakta från El-Retur
El-Kretsen har i “PM – insamlade elprodukter” (som kan läsas i sin helhet här) lämnat förtydligande fakta om Sveriges insamling av elektroniska produkter i allmänhet och småelektronik i synnerhet.
Diagrammet ovan visar att i skuggan av den nedåtgående trenden för den totala insamlingen ökar insamlingen av småelektronik stadigt.

Matts Spångberg, VD APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone