Skall pant på hushållsapparater införas?

PerBolund-MadeleineMorne

I november informerade APPLiAnytt om den påbörjade statliga utredningen på Miljödepartementets initiativ om pant på småelektronik. Uppdatera dig gärna med ett klick på länken: Pantsystem för småelektronik utreds | APPLiAnytt

Statlig utredning
Med beteckningen “SOU 2021:26 – Använd det som fungerar” så lämnade nu regeringen ut utredaren Gunnar Fredrikssons omfattande utredning om möjliga pantsystem för småelektronik – främst mobiltelefoner men också omfattande hushållsapparater såsom till exempel mixers, brödrostar, kaffebryggare, eltandborstar och dammsugare – för remiss till berörda remissinstanser.

Utredningen går detaljerat igenom både ett system med en reguljär för pant och ett system med ett så kallat “pantbevis”, men avstyrker båda dessa på grund av dess komplexa och kostsamma uppbyggnad och som därmed inte bedöms som realistiska. I stället så förordar utredningen ett utökat producentansvar med ett förbättrat insamlingsförfarande, som bland annat ger bättre förutsättningar till återbruk.

Många remissvar
Ett stort antal remissvar har inkommit från myndigheter, kommuner, organisationer och företag inom återvinning.

APPLiAs remissvar avråder från pant utifrån att det föreligger en stor risk att det slår sönder det väl fungerande och existerande system kring producentansvaret, som numer resulterat i en återinsamling i toppklass jämfört med alla andra länder i Europa inom våra WEEE-kategorier i branschen.

Dessutom anser APPLiA att ett selektivt märkningssystem för produkterna i Sverige är fullständigt ohanterligt på grund av varornas internationella gränslöshet.

APPLiA delar utredningens bedömning att istället bör det redan fungerande Producentansvaret utvecklas och fokusera mer på återbruk och ökad cirkularitet för de produkter som tål kostnaderna av att säkerställas till ett återbruk.

APPLiAs remissvar hittar du i sin helhet här.

Miljöministern förordar ändå pant
Politiskt är dock frågan om en pant inte avslutad, då regeringens miljöminister återkommit med uttalanden om att “pant ska vi ha” och ger exempel på hur mycket mer effektiv insamling detta skulle innebära för bland annat mobiltelefoner. Utredningens slutsatser och rekommendationer mot att införa olika pantsystem verkar man ta väldigt lätt på. Arbete pågår i departementet att bearbeta detta.

Slutsatsen av en genomgång av alla remissvaren, som APPLiAnytt gjort, ger vid handen att merparten av remissinstanserna ställer sig bakom utredningens slutsatser om att ett utökat producentansvar vore det bästa alternativet och att de båda utredda pantalternativen är orealistiska.

Det är hög tid att miljöministern också till fullo ställer sig bakom utredningens förslag.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Foto: Per Bolund fick goda råd av företaget Småkockarnas grundare Madeleine Morne när han arbetade i köket (lidingosidan.se).

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone