Direktimport via e-handel beskattas nu enligt LSKE

Kemikalieskatt-Internet

Regeringen har tagit visst intryck av kritiken när det gäller elektronikskatten (LSKE – lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik):
Direktimport av vitvaror, småapparater och hemelektronik till konsument sker antingen via e-handel eller via butik i utlandet. Från och med den 1 oktober 2020 är även dessa försäljningar förpliktigade att betala LSKE-skatten enligt den antagna prop. 2019/20:99 s. 58 ff, rskr. 2019/20:340 i Sveriges riksdag. Hittills har företag som varit baserade utomlands samt skickat varor från lager i andra länder inte behövt betala elektronikskatten, men det har alltså ändrats nu.

Tullverket skall påföra skatten på den direktimport som kommer från tredje land, det vill säga länder utanför EU/EES-området. Det innebär att den omfattande privat-import som sker från Asien och i framtiden även Storbritannien beskattas direkt vid import-tillfället och betalas tillsammans med övriga införselavgifter av den som importerat, vilket ofta är en konsument.

För den utländska handeln med säte inom EU/EES gäller numera att uppbörd skall ske till det svenska Skatteverket för den import som sker till privatpersoner i Sverige. Dessa har tills nu varit befriade från elektronikskatten. Det betyder att e-handelsföretag utanför Sverige är skattskyldiga enligt den svenska lagstiftningen kring LSKE-skatten för all privatimport som sker från den 1 oktober 2020. Ett tröskelvärde på SEK 100000 försäljningsvärde per år finns för att Skatteverket inte skall behöva spilla krut på mindre aktörer, som inte satt i system att exportera till privatpersoner i Sverige. De större aktörerna, som har en mer substantiell omsättning i Sverige, skall ha registrerat sig under september hos det svenska Skatteverket och därmed kunna betala in elektronikskatten för dessa leveranser in i Sverige från den 1 oktober i år. Men också yrka på avdrag enligt de avdragsmöjligheter som LSKE ger utrymme för.

– Kemikalieskatten ser till att mängden farliga ämnen i våra vardagsprylar minskar. Både miljöfrågan och marknaden är global, därför ska samma regler gälla för alla företag, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Finansdepartementet förväntar sig att detta steg ökar skatteintäkterna med runt 40 miljoner kronor på årsbasis.

I förarbetena till lag-propositionen och under remiss-rundan, så har stora frågetecken satts upp för hur effektiv övervakning och uppföljning som kommer att kunna ske från det svenska Skatteverket när det gäller uppbörd av skatt från aktörer som i övrigt inte omfattas av svensk skattelagstiftning.

Branschorganisationen APPLiA kommer under hösten (och i fortsättningen) bevaka hur utfallet av denna utökade skatt kommer att gestalta sig och vilka effekter den kommer att få. Inte minst för att det är väldigt viktigt att den svenska handeln (både den fysiska och den digitala) kan få arbeta på lika villkor konkurrensmässigt, som de utlandsbaserade aktörerna. Kommer uppföljningen från Skatteverket att ske på ett effektivt sätt så kommer det att kunna säkra en hel del jobb för framtiden inom de svenskbaserade handelsföretagen.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone