Kemikalieskatten engagerar – fler remissvar

Remissvar-LSKE

APPLiAnytt har gått igenom alla de remissvar, som lämnats in på regeringens promemoria gällande utländsk e-handel med hänsyn till elektronik- och vitvaruskatten (LSKE). Förra veckan har industrins och intresseorganisationernas (starkt kritiska) svar presenterats i APPLiAnytt och nu är det en del tyngre instanser inom det offentliga Sverige, vilkas remissyttranden vi kortfattat sammanfattar här nedan och som kan läsas i sin helhet genom att klicka på respektive rubrik:

Skatteverket (SKV):
– SKV vill få denna utökade skattelag att efterlikna redan existerande, som gäller andra punktskattebestämmelser till exempel lagen om skatt på nikotinhaltiga produkter och lagen om tobaksskatt.
– SKV är öppna för att konsumenten själv skall betala skatten vid import från annat EU-land och då också en särskild avgift på 500 kr per skattepliktig vara vid de fall felaktiga uppgifter om köpets yrkesmässiga karaktär lämnats.
– Förslagen i promemorian kräver också ökad digitalisering och att aktuella exportländer anmäler sig till den så kallade eIDAS-förordningen.
– SKV har beräknat sina kostnader till 2 miljoner för uppstarten och sedan en löpande kostnad på 1 miljoner per år för att hantera det nya förslaget.
– SKV betonar att de måste få minst 6 månader på sig från beslut till lagens ikraftträdande.

Ekonomistyrningsverket (ESV):
– ESV är kritiska till nivån på det så kallade tröskelvärdet från vilket skatten börjar tas ut som generellt anses för lågt och dessutom inte tar hänsyn till vare sig varutyp eller varuvikt.
– ESV ifrågasätter också hur skatten kommer att fungera i de fall konsumenten själv blir skatteskyldig.

Tullverket:
– Tullverket har inget att invända mot förslaget – då det “inte innehåller något som i större utsträckning påverkar myndighetens verksamhet”.
APPLiAnytts kommentar: Vem står då för kontrollen av den omfattande importen av hemelektronik från tredjeland?

Tillväxtverket, Konsumentverket, Konkurrensverket:
– Alla tre myndigheterna lämnar in remissyttranden med “inga synpunkter” kort och gott.

Naturvårdsverket:
– Tillstyrker kortfattat förslaget.

Regelrådet:
– Rådet beskriver förslaget som godtagbart, men har några kritiska punkter bland annat promemorians redovisning av påverkan på administrativa kostnader bristfällig likväl som att ingen hänsyn tas till svårigheter för små företag vid reglernas utformning.

Kommerskollegium:
– De berörda kemikalierna borde istället begränsas med en gemensam reglering inom EU.
– De föreslagna reglerna försvårar för små- och medelstora företag att bedriva handel med Sverige.
– Det finns ett behov av en utredning om förslagets förenlighet med EU-rätten och en WTO-rättslig bedömning av förslagen och dess förenlighet med icke-diskrimineringsprinciperna i GATT.
– De föreslagna ändringarna i LSKE bedöms omfattas av anmälningsplikt enligt EU-direktivet (EU) 2015/1535.

Datainspektionen:
– Datainspektionen har beaktat dataskyddsfrågor i förslaget och har inget att erinra mot förslaget.

Företagarna:
– Kritik riktas mot skattens fortsatta varande och Företagarna kan inte se hur utvidgningen av LSKE ska kunna tillämpas och efterlevas på ett effektivt sätt.
– Då detta är en icke-harmoniserad skatt på EU-nivå riskerar den också att medföra problem ur ett EU-rättsligt perspektiv.
– Påpekar det faktum att Skatteverket, enligt promemorian, saknar möjlighet att upptäcka försäljning av skattepliktiga varor i de fall en utländsk aktör inte själv rapporterar in försäljningen – kontrollen av efterlevnaden riskerar därmed att bli ineffektiv och verkningslös.
– En regelbunden och grundlig utvärdering av utvidgningens genomslag måste göras efter ikraftträdandet – kan då inte en strikt efterlevnad uppvisas måste skatten i sin helhet slopas.

APPLiAs kommentarer:
Med tanke på att utökningen av elektronik- och vitvaruskatten till att också inkludera utländsk e-handel till svenska konsumenter föreslås vara giltig från oktober 2020, så blir det nu bråttom för regeringen att föreslå detta för beslut i Sveriges riksdag. Detta också med hänsyn till de kritiska synpunkter som framkommit om utvidgningens överensstämmelse med EU-rätten.
APPLiA fortsätter oförtrutet att bevaka och agera i frågan om elektronik- och vitvaruskattens fortlevnad.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone