Regeringen utreder Kemikalieskattsutökning

Regeringskansliet-LogoAPPLiA har skärskådat regeringens kommittédirektiv till den utredning, som skall föreslå en utökning av den skatt, som syftar till att minska förekomsten av skadliga kemikalier (kommittédirektiv 2019:15) inom fler varugrupper än vitvaror och hemelektronik – specifikt nu i kläder och skor, men också med förslag på ytterligare varugrupper.

Här framgår klart av utredningsdirektivet att flera av de punkter, som efter införandet av skatten på vitvaror och viss hemelektronik 2017 kritiserades hårt, nu skall tas hänsyn till i kommande utredningsförslag.

Frågor och faktorer, som särskilt skall beaktas av utredningen är bland annat:
* Hur konsumenters köp direkt från utländska säljare både inom och utanför EU ska hanteras, med ambitionen att även utländska säljare ska omfattas av skatteuttaget.
* Att konkurrensen mellan svenska och utländska företag inte snedvrids.
* Att de administrativa kostnaderna ska hållas så låga som möjligt. Särskild hänsyn bör tas till företagens administrativa börda och kostnader.
* Att handeln med begagnade kläder och liknande varor eller uthyrning av kläder inte begränsas.
* De risker som kan finnas med så kallad falsk substitution, det vill säga att ett skadligt ämne som omfattas av ett regelverk byts ut mot ett annat ämne som är lika oönskat men som inte omfattas av regelverket.
* Samhällsekonomiska effekter av skatten.
* Hur skatten ska kontrolleras.
* En plan för utvärdering ska tas fram för att skatten ska kunna utvärderas.

Kan utredningen komma i mål med dessa ambitioner för till exempel kläder och skor, så är det branschens och APPLiAs uppgift att få regeringen att tillse att dessa faktorer inkluderas också i den redan existerande vitvaru- och hemelektronikskatten, vilket skulle ta bort den starka konkurrensnackdel som den svenska vitvaruhandeln upplever med det existerande skatteupplägget idag.

Uppdraget för utredningen ska redovisas till regeringen senast den 1 april 2020 (kanske inte det bästa datumet att lägga fram ett seriöst förslag?).

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone