Tunga myndigheter sågar elektronikskatten!

APPLiA-Europe_calculator

APPLiAnytt har tidigare informerat om att två tunga myndigheter, Kemikalieinspektionen och Skatteverket, har fått i uppdrag av regeringen att gemensamt utvärdera skatten på vissa kemikalier i vitvaror och hemelektronik (LSKE). De fyra huvudområdena som skulle utvärderas enligt regeringsdirektivet var:
* Skattens samhällsekonomiska och miljömässiga effekter
* Administrativ börda inom de skattskyldigas organisationer
* Synpunkter på ämnen som skattebeläggs
* Justeringar i bilagan till lagen definitioner på ’additivt’ och ’reaktivt’ tillsatta flamskyddsmedel

Verkningslös skatt
Den omfattande rapporten på 131 sidor har nu överlämnats till regeringen. Utvärderingen har inte kunnat fastställa att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel har minskat i elektronikvaror eller i människors hemmiljö till följd av skatten. Skattens målsättning vid införandet har missats ordentligt och har hittills varit verkningslös. Utvärderingen pekar även ut några av de brister som behöver åtgärdas om skatten ska få någon avsedd effekt.

Ingen påvisbar hälsoeffekt
De utförliga kemiska analyser av elektronikvaror, som Kemikalieinspektionen har genomfört för bärbara datorer, mikrovågsugnar och kaffebryggare, visar inte på några statistiskt säkerställda förändringar av förekomsten av ämnena klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel, som skatten syftar till att minska. Utvärderingen gjordes på ett antal produkter i dessa tre segment inköpta vid tidpunkten 2017 innan skatten infördes respektive 2019 när skatten varit verksam i två år för jämförelse.

Samhällskostnad
Skatteverket noterar att skatten inte heller bedöms kostnadseffektiv då utformningen av skatten inte gör att marginalkostnaden för att uppnå en viss hälsoeffekt är lika för alla aktörer. En kostnadseffektiv skatt skulle således beskatta de kemiska ämnena och inte varans vikt samt vara mer stringent avgränsad till varor som används i hemmiljö. Det innebär förnärvarande att en 75 kilos tvättmaskin med mycket av sin vikt i återvinningsbart stål, men med ett begränsat innehåll av elektronik, beskattas med högsta skattesatsen 448kr medan en lättare produkt med likvärdigt elektronikinnehåll som till exempel en surfplatta kommer undan med cirka 80kr.

Ökade skatteavdrag – men ingen substitution
De skatteintäkterna som kommer in till Skatteverket från elektronikskatten är tämligen oförändrade mellan åren 2018 och 2019 (1,3 mrd och 1,4 mrd kronor 2018 respektive 2019) trots de kraftiga skatteökningarna i augusti 2019 med cirka +35 procent. De totala skatteavdragen har, trots avsaknad av konstaterad substitution, ökat från 775 miljoner kronor 2018 till 1022 miljoner kronor 2019.

– Ökningen av andelen avdrag bedöms främst bero på att företagen i allt högre utsträckning har lärt sig hur skatten fungerar och inte på ökad substitution, skriver myndigheterna i rapporten.

Betydelsen av frånvaron av en effektiv myndighetskontroll av de inlämnade deklarationsuppgifterna är säkerligen också en grund till de ökade avdragen, vilket dock inte noteras uttryckligen i utredningen mer än den antydan som återfinns i citatet här ovan.

Tung administrativ extra kostnad
Utredningen har också utvärderat hur den administrativa bördan för de skattskyldiga upplevs och konstaterar helt klart att den bördan är extra betungande för de beskattade. Främst är det två faktorer som bidrar till detta. Dels hanteras en stor del av de administrativa rutinerna kring skatten i manuella processer, dels utgör arbetet med att få fram information om varornas kemiska innehåll en mycket tidskrävande och kostsam process inom företag och organisationer. Dessutom utgör de frekventa förändringarna av villkoren för skatten en betungande börda för företagen, där beräkningar till exempel skall göras om för hela produktsortiment då nya viktsgränser och nya skattenivåer offentliggörs.

Se över skattepliktiga ämnen
Utredningen anser också att det finns anledning att se över vilka grupper av kemiska ämnen som skall beskattas. Halogenerade flamskyddsmedel är en enhetligt definierad grupp medan de fosforinnehållande uppvisar stora variationer när det gäller faroegenskaper och därför borde lagens bilaga över skattepliktiga ämnen ses över och förändras.

Ny rapport till mars 2021
Nu har myndigheterna överlämnat denna rapport – “Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik” – till regeringen och du kan läsa den i sin helhet genom att klicka här. Vill du också läsa respektive myndighets kommentarer till utredningen så klickar du här för Skatteverket och här för Kemikalieinspektionen.

Nu förväntar sig regeringen en ytterligare rapport om de specifika behov av förändringar av skattens konstruktion som de två myndigheterna föreslår. Den ska avrapporteras i en separat rapport i mars 2021.

APPLiA sågar också LSKE
De anpassningar av LSKE, som nu kommer att föreslås, gör LSKE-lapptäcket ännu mer svåröverblickbart, svårhanterbart och svårförståeligt för företagen. Och omöjligt för de kontrollerande myndigheterna att effektivt hålla koll på.

– Utredningen visar klart och tydligt att skatten inte alls var genomtänkt vid införandet 2017 och att den aldrig borde ha införts, menar APPLiA.

Med de många ändringarna i skatten som redan genomförts, aviseras nu ytterligare ändringar för att täcka upp en del felaktigheter. Detta kommer att öka komplexiteten ytterligare och i slutändan resultera i ännu fler förlorade arbetstillfällen inom svensk handel på grund av sänkt konkurrenskraft – utan att någon miljöeffekt uppnås.

För APPLiA finns bara ett alternativ till detta: öka ansträngningarna till att reglera flamskyddsinnehållet i EU:s redan existerande direktiv inom REACH, som behandlar kemikalieinnehållet i produkter på europeisk basis. Det skulle ge en rejäl effekt på miljön och verka konkurrensneutralt inom hela EU. Den ensidigt införda LSKE i Sverige har visat sig verkningslös och måste ersättas med europeiska regleringar för att bli verksam.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone