Utländsk e-handel skall betala Kemikalieskatt

Kemikalieskatt-Internet

Regeringen har lyssnat på APPLiA och alla de andra kritiska rösterna kring det undantag från beskattning, som finns för utländsk e-handel som säljer vitvaror etcetera till svenska konsumenter. Detta har kraftigt missgynnat svenska aktörer inom handeln, som omfattas av den skatt som finns på vitvaror och viss annan hemelektronik, den så kallade Kemikalieskatten. Regeringens målsättning är nu att denna skatt för de utländska aktörerna skall börja tas ut 1 oktober 2020.

Nu finns ett färdigt förslag från Regeringen att även skattebelägga de utländska aktörerna för leveranserna till svenska konsumenter. Detta förslag (promemoria Fi2019/03580/S2) har nu sänts ut på en remissrunda. Remisstiden är till den 10 januari 2020. APPLiA kommer att besvara remissen utifrån vår omsorg om vår bransch, där vi i grunden är positiva till att den konkurrensnackdel, som drabbat svenska aktörer, nu till synes kan försvinna. Men, APPLiA kommer också att skärskåda förslagets praktiska genomförbarhet, dess möjligheter till efterlevnad och, viktigast, hur detta (komplicerade) system kan komma att övervakas för att undvika oegentligheter och onödiga samhällskostnader.

Komplexiteten, som förslaget utstrålar, när det gäller den delikata uppgiften att skattebelägga firmor utanför Sverige, visas tydligt i hur säljare inom EU respektive från tredjeland hanteras. En stor skillnad föreslås gälla för utländska aktörer baserade inom EU/EES och andra i tredjeland utanför EU.

Här några exempel ur förslaget:
För EU-baserade aktörer föreslås att det införs en ny typ av registrerad skattskyldig, kallad “registrerad EU-handlare”. Som registrerad EU-handlare får godkännas den som avser att yrkesmässigt direkt till svenska konsumenter antingen från ett annat EU-land sälja skattepliktiga varor eller förmedla försäljningar av skattepliktiga varor från säljare som inte själva är skattskyldiga.

Det införs en ny typ av skattskyldig, kallad “distanshandlare”. Med detta avses en utländsk säljare i ett annat EU-land vars årliga försäljning överstiger ett tröskelvärde om 100 000 kr. Distanshandlare blir skattskyldiga om de från ett annat EU-land yrkesmässigt säljer skattepliktiga varor direkt till konsumenter i Sverige och skattskyldigheten inträder när varan förs in i Sverige. Tröskelvärdet ska beräknas utifrån det högsta värdet för försäljning av skattepliktiga varor till Sverige innevarande eller föregående kalenderår.

När det gäller försäljning från tredjeland föreslås att det befintliga undantaget för försäljningar direkt från en utländsk säljare till en svensk konsument helt enkelt tas bort. Detta innebär att den som är skyldig att betala tull, moms och avgifter, även blir skyldig att betala kemikalieskatten. Oftast mottagaren av varan. Mottagaren skall också kunna hävda avdragsrätten med 50 respektive 90 procent. Det är dock oklart hur konsumenten skall kunna dokumentera denna avdragsrätt gentemot Skatteverket.

APPLiA-nytt kommer givetvis att bevaka denna fråga fram till beslut.

Läs mer:
Pressuttalande från regeringen här.
Promemorian i sin helhet här.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone