Vitvaruskatten höjs återigen den 1 januari 2020

Skatteverket

Endast fyra månader efter den senaste höjningen, med 35 procent, av den så kallade Kemikalieskatten så höjs nu denna vitvaru- och elektronikskatt återigen till årsskiftet.

En uppräkning av skatten kommer att ske vid årsskiftet 2020 enligt regeringsbeslut.
Indexering skall i lagens nuvarande ordalydelse ske varje efterföljande år, enligt följande:

3 a § För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska skatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 3 § andra och tredje styckena angivna skattebeloppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018. Beloppen enligt första stycket avrundas till hela kronor. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår.
Lag (2019:489)”

Branschorganisationen APPLiA motsätter sig att en höjning skall ske på detta sätt, bara kort efter att en beslutad höjning fått effekt. Detta leder till stora omställningskostnader för företagens uppföljnings- och deklarationssystem, som i slutändan drabbar konsumenterna. Tidpunkten att i slutet av november offentliggöra vilka nya skattesatser som ska gälla, är också alldeles för kort för att ge företagen möjlighet att genomföra detta i tid innan giltighetsdatum 1 januari 2020.

Ytterst är det inte enbart elektronikskattens legitimitet som står på spel. Det är också tilltron till våra politikers förmåga att införa effektiva miljöstyrmedel, särskilt miljöskatter.

Det bör snarast göras en grundlig utvärdering av effekterna av skatten, istället för att ständigt höja den. Följ snarast uppmaningen i tillkännagivandet från Sveriges Riksdag.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

APPLiA-KentOderud

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone