Vitvaruskatten (LSKE) – kartläggning 2020

LSKE2020-1

Vart är Sverige på väg med LSKE – Lagen om Skatt på Kemikalier i viss Elektronik – ofta benämnd Elektronik- och Vitvaruskatten? Och vad kommer att hända med denna hårt kritiserade skatt härnäst? Branschorganisationen APPLiA släpper nu sin sammanfattande rapport om hur skatten utvecklat sig bland de olika branscherna under 2020 i Sverige och APPLiAnytt ger här en god insikt i vad som hänt hittills och vad som kommer att hända härnäst.

LSKE2020-2

Vitvaror betalar mest
APPLiAs årliga rapport visar att vitvaror är den varugrupp som genererar högst skatteintäkter till Skatteverket enligt LSKE (Lagen om Skatt för Kemikalier i viss Elektronik). Under 2020 betalades 635 miljoner kronor för dessa, vilket är 20 procent mer än 2019. TV-apparater generar drygt 391 miljoner kronor i skatt och är därmed den kategori som ökar inbetalningarna mest under 2020 (+40 %). Totalt betalade de branscher, som är berörda av LSKE, totalt 1,671 miljarder kronor under förra året. Sedan starten har dessa produktområden genererat nästan 5 miljarder kronor till statskassan.

Vad får vi för pengarna?
“Vad får vi för pengarna” – ett känt uttryck från hösten 2018. Ja, inte har vi fått någon synbar miljöförbättring genom substitution av flamskyddsmedel i elektronik i alla fall! Det konstaterar Skatteverket och Kemikalieinspektionen i sin gemensamma utredning, som vi presenterat här i APPLiAnytt redan i oktober förra året under rubriken “Tunga myndigheter sågar elektronikskatten”.

En del av förklaringen till ökningen av skattevolymen under 2020 är den 40 procentiga ökning av skattesatserna som gjordes i augusti 2019 och som slår igenom fullt ut under 2020. Men det har också skett förändringar i hur företagen utnyttjat de avdragsmöjligheter som finns (50 % avdrag om inga klor- eller bromföreningar återfinns och 90 % avdrag om dessutom fosfor uteslutits).

LSKE2020-3

Stora skillnader i avdrag mellan branscherna
TV-apparater är den kategori som har absolut störst avdragsprocent. Halva den tänkta bruttoskatten (som skulle ha betalats om inte avdrag gjorts – den gröna stapeln i diagrammet) betalas in efter avdrag med 50 och/eller 90 procent. Det betyder att cirka 775 miljoner skulle ha betalats för TV – utan avdrag – men nu efter avdrag har 391 miljoner kronor inbetalats. Men noterbart är att, för både TV och datorer, har ändå avdragsprocenten gått ner mellan 2020 och 2019. För TV från 53 till 50 procent. För datorer från 51 till 48 procent.

För vitvaror var bruttoskatten före avdrag 892 miljoner kronor. Efter avdrag betalades 635 miljoner in till Skatteverket. För vitvaror har avdragen ökat från 25 till 29 procent mellan de båda åren. Också för telefoner sker en mindre ökning (47 till 48 procent).

Skatteverkets nya sekretess på avdragen i vissa kategorier
Den redovisning av storleken på de olika avdragen 50 respektive 90 procent, som APPLiA tidigare redovisat i sina årliga rapporter, kan tyvärr inte göras i år på grund av att Skatteverkets sekretessregler sätter hinder i vägen. Skatteverket meddelar nämligen “att det är för få aktörer som har redovisat avdrag med 50 eller 90 procent vilket gör att vi inte kan lämna ut dessa var för sig” inom vissa varukategorier. Olyckligt tycker vi på APPLiAnytt, då det nu blir svårare för oss (och många andra medier) att korrekt bevaka utfall och resultat av LSKE.

LSKE2020-4

Tvättmaskiner ökar skatteuttaget mest inom vitvaror
Ser vi specifikt på vitvaror så kan vi konstatera att de största “inbetalarna” i kronor är de båda kategorierna kyl o frys samt spis/ugn med tillsammans nästan 370 miljoner kronor till statskassan under året. Tvättmaskiner är den kategori inom vitvaror som genererar högst ökning i procent av de inbetalda LSKE-skatterna under 2020 med hela 33 procent följt av diskmaskiner som genererar 30 procent högre skatteinbetalningar. Skatteutgifterna för spis/ugn uppvisar endast en 9-procentig ökning, trots den 40-procentiga ökningen av skattesatserna i slutet av 2019.

När det gäller avdragsprocenten för LSKE så är det bland vitvarorna kyl och frys samt spis/ugn som har den lägsta avdragsprocenten (26 procent) medan produktgruppen med högst avdragsprocent är tvättmaskiner (35 procent). Dessa uppgifter (och fler kommentarer) finns med i den PDF-version av rapportens bilder som du kan ladda ner här.

Skatteintäkterna långt ifrån vad som planerades
Nr LSKE introducerades 2017 prognosticerades att skatten skulle ge statskassan cirka 2,4 miljarder per år. Vi är fortfarande långt därifrån. Inte ens den skattehöjning med 40 procent som gjordes i slutet av 2019 gjorde att denna prognos kunde infrias – men om skatten ökar med 40 procent, varför ökar nu skatteintäkterna med “bara” 24 procent under 2020? Intäkterna borde ju dessutom ha ökat ännu mer då försäljningen av alla de skattebelagda produkterna ökat kraftigt under pandemiåret.

Förklaringarna till detta är nog många. De måste sökas i de förändringar i avdragen för de olika produktgrupperna som företagen gör och som beskrivs i APPLiAs årliga rapport. En del är också skiftet i distribution, där mer av inköpen av elektronikvarorna sker direkt till konsumenten utomlands ifrån. Utländska e-handlare var ju undantagna från skatten ända fram till i oktober 2020 och hittills har enbart nio utländska e-handlare registrerat sig för skattebetalning i Sverige. Den skattebelagda privatimporten från utlandet står nu för endast 0,5 procent av skatteintäkterna under 2020.

Kemikalieinspektionen-ErikGravenfors

Utredningen klar 17 maj
Regeringens fortsatta utredning, som är ett samarbete mellan Kemikalieinspektionen (KEMI) och Skatteverket (SKV), om “förbättringar” inom LSKE skulle ha varit klar med sin andra del den 1 mars men har nu flaggat för en förlängning till den 17 maj, meddelade utredningsansvarige Erik Gravenfors på KEMI (bilden ovan) vid ett digitalt informationsmöte nyligen.

Branschens förväntningar på dessa “förbättringar” är givetvis a) mer enkelhet att hantera skatten för företagen och b) bättre kontrollmöjligheter för Tull- och Skatteverk när det gäller utländska aktörer och inhemska avdrag samt c) mer rättvisa i utdebiteringen, där nu tvättmaskinens totalvikt skattebeläggs (jämför vikten på en laptop med likvärdigt elektronikinnehåll) så får gärna utredningen ta mer tid på sig.

– Men kommer “förbättringar” att betyda att fler varugrupper kommer att omfattas av skatten eller att skattesatserna ånyo höjs för att leva upp till att få in de 2,4 miljarder per år som Skatteverket planerade från början, då kommer vi att anse att KEMI/SKV-utredningen hamnat snett. Skulle sådana förslag komma är det svårt att se att samma utredning först kan såga effekten av LSKE-skatten som verkningslös i oktober och sedan i nästa andetag föreslå utvidgning och mer skatteuttag bara några månader senare den 17 maj, kommenterar Kent Oderud, ordförande i APPLiA.

APPLiAnytt kommer att fortsätta bevaka denna fråga – tune in soon again!

Kent Oderud, Ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone