Electrolux – corona innebär inställd utdelning

Electrolux-HQ2

Den snabba utvecklingen av situationen runt coronaviruset har förstärkt Electrolux syn på konsekvenserna, med slutsatsen att det kommer att bli en väsentlig finansiell påverkan under 2020, meddelade företaget den 23 mars, och berättade att de därför genomför motverkande åtgärder för att skydda resultat och kassaflöde. Styrelsen i AB Electrolux meddelar även att den har beslutat dra tillbaka sitt utdelningsförslag inför årsstämman 2020, samt informerar om andra ändrade stämmoförslag.

Den 15 mars 2020 gav Electrolux en uppdatering om utvecklingen relaterad till coronaviruset. Företaget sade då att det fanns en väsentlig risk för väsentlig finansiell påverkan under första halvåret 2020, på grund av störningar i leveranskedjan, motåtgärder som vidtagits av regeringar och förändrat konsumentbeteende.

Under de efterföljande dagarna har flera ytterligare myndigheter globalt infört strikta motåtgärder, inklusive stängningar av industriell verksamhet, detaljhandel samt gränsövergångar. Denna utveckling har medfört en skarp nedgång i efterfrågan och i möjligheten att tillverka varor. Electrolux anpassar kontinuerligt sin produktion i alla regioner för att vara i nivå med förväntade försäljningsvolymer, och kommer tillfälligt att stänga fabriker vid behov eller om så föreskrivs. Electrolux har generellt bra produkttillgänglighet, med tanke på den förväntat lägre konsumentefterfrågan på kort sikt.

Givet det allvarliga läget, som också inneburit att återförsäljare gjort stora justeringar av order de senaste dagarna, förväntar sig Electrolux en väsentlig finansiell påverkan under 2020, med början i första kvartalet. Det är inte i nuläget möjligt att kvantifiera eller förutse hela påverkan och Electrolux genomför nu kraftfulla motåtgärder för att minska riskerna mot resultat och kassaflöde. Utöver permitteringar av anställda som påverkas av neddragningar i verksamheten omfattar dessa åtgärder även väsentligt minskade rörliga utgifter samt omprioriteringar av investeringar.

I ljuset av den betydande osäkerheten avseende effekterna från spridningen av coronaviruset på medellång sikt, har styrelsen för AB Electrolux beslutat att dra tillbaka sitt förslag till vinstutdelning till årsstämman 2020. Styrelsen föreslår istället att ingen vinstutdelning ska betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

Om den globala situationen och marknadsförhållanden stabiliseras under året och bolagets finansiella ställning förblir god kommer styrelsen att överväga att kalla till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om en vinstutdelning.

– Electrolux har en solid balansräkning men detta är en extraordinär situation och styrelsen anser att det är lämpligt att i detta läge ta en försiktig ställning för att säkerställa att bolaget fortsätter vara väl positionerat för framtiden, säger Staffan Bohman, styrelseordförande för AB Electrolux.

Electrolux årsstämma 2020 kommer att hållas den 31 mars 2020.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone