Electrolux Q1: Stark lönsam tillväxt

Electrolux-Jonas_Samuelson_Q1_2021

Electrolux sammanfattade 28 april första kvartalet 2021, enligt nedan.

Nettoomsättningen ökade till 29 026 Mkr (26 578), motsvarande en organisk försäljningstillväxt på 22,8%.
Detta drevs av betydande volymtillväxt och högre priser samt produktmixförbättringar. Överlag var marknadsutvecklingen fortsatt stark.
Rörelseresultatet ökade till 2 297 Mkr (122), motsvarande en marginal på 7,9% (0,5). Bidraget från den organiska försäljningstillväxten var den viktigaste drivkraften. Ökade kostnader för externa faktorer, främst råmaterial, kompenserades fullt ut av högre priser.
Betydande försäljnings- och resultatförbättringar inom alla affärsområden.
Periodens resultat uppgick till 1 556 Mkr (-86) och resultat per aktie uppgick till 5,41 kr (-0,30).
Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till -161 Mkr (-2 938).

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar:

Det är nu mer än ett år sedan coronaviruspandemin drabbade oss globalt med full kraft och påverkade vårt sätt att leva. Förändringarna i konsumentbeteendet och det utgiftsmönster som pandemin ledde till fortsatte under första kvartalet 2021. Konsumenter fortsatte att tillbringa mer tid hemma och använde sina hushållsprodukter mer intensivt samtidigt som de allokerade en större del av sin hushållsbudget till förbättringar i hemmet. Båda gynnade vår försäljning. Den betydande volymtillväxten och den positiva pris- och mixutvecklingen resulterade i en organisk försäljningstillväxt på 22,8%. Den höga organiska tillväxten var den främsta drivkraften för resultatförbättringen, även om ökad kostnadseffektivitet också bidrog. Rörelseresultatet uppgick till 2 297 Mkr, eller 7,9% av nettoomsättningen.

Konsumenter fortsätter att uppskatta produkter av hög kvalitet som förbättrar användarupplevelsen. Detta har tillsammans med vår innovationskraft bidragit till att öka efterfrågan på våra mer innovativa produkter, vilket resulterat i en förbättrad produkt- och varumärkesmix. Ett starkt fokus på innovation för att förbättra konsumentupplevelser är en viktig drivkraft för lönsam tillväxt varför vi i kvartalet ökade investeringarna i innovation och marknadsföring; precis som vi planerar att göra även för helåret.

Trots att vi producerade på nästan full kapacitet under första kvartalet kunde vi inte möta den starka marknadsefterfrågan i alla produktkategorier. Leveranskedjan var fortsatt ansträngd inom flera områden, särskilt för elektronikkomponenter, vissa plaster och logistik. Situationen kan försämras ytterligare, pådrivet av den globala industrins återhämtning. Mina kollegor har arbetat hårt och med bra resultat för att säkra leveranser. Låga buffertar av insatsmaterial påverkade dock visibiliteten för produktionsplaneringen under kvartalet. Detta resulterade i viss produktionsineffektivitet, brister i matchningen mellan leverans och efterfrågan samt högre logistikkostnader, vilka helt kompenserades för genom kontinuerliga kostnadsförbättringar. Vi fortsätter att ha en nära dialog med våra leverantörer, särskilt av elektronikkomponenter, för att säkerställa tillräcklig leverans under kommande månader för att begränsa påverkan på produktionsvolymer och mix.

Vi började året med att genomföra redan aviserade prishöjningar. Under kvartalet kompenserade pris helt motvinden från externa faktorer, främst råmaterial, och vi förväntar oss att så kommer vara fallet under resten av 2021. Mot bakgrund av senaste tidens negativa utveckling av råmaterialpriser har vi på viktiga marknader aviserat ytterligare prishöjningar.

Även om visibiliteten fortfarande är begränsad på grund av den pågående pandemin, förväntar vi oss fortsatt att efterfrågan under första halvåret 2021 överstiger normala säsongsnivåer på våra huvudmarknader, driven av konsumenters förbättringar i hemmet och återförsäljarnas lagerpåfyllning. Dock kommer kapacitet och tillgängligheten av elektronikkomponenter att förbli begränsande faktorer in i andra halvåret. Vi uppskattar att efterfrågan på marknaden kommer att börja att normaliseras under andra halvåret 2021, förutsatt att konsumtionsmönster börjar normaliseras vid halvårsskiftet. Vår sammantagna bedömning är att tillväxten i marknadsefterfrågan för helåret på de flesta av våra huvudmarknader kommer att vara positiv, med undantag för Latinamerika där vi bedömer att efterfrågan kommer att vara oförändrad efter den senaste tidens makro-turbulens och försämring av pandemisituationen i Brasilien.

Hållbarhet blir allt viktigare för konsumenter. Vi ser ledarskap inom hållbarhet som en konkurrensfördel och fortsätter att uppfylla våra ambitiösa klimatmål. En av våra viktigaste framgångar 2020 är minskningen av CO2 i verksamheten med 70% jämfört med 2015: väl i linje med vårt mål för 2025 på 80%.

Vi fortsätter att hantera situationen på ett flexibelt sätt i rådande pandemi. Jag är övertygad om att vår strategi säkerställer att vi förblir väl positionerade för att leverera långsiktigt aktieägarvärde även under snabbt förändrade marknadsförhållanden.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone