Electrolux Q2: Momentum för innovation

Electrolux-Jonas_Samuelson_Q1_2021

Electrolux sammanfattade 20 juli andra kvartalet 2021, enligt nedan.

Nettoomsättningen ökade till 30 303 Mkr (23 476), vilket motsvarar en organisk försäljningstillväxt på 39,1% med stöd av stark marknadsefterfrågan i samtliga affärsområden. Förra årets andra kvartal var kraftigt negativt påverkat av pandemin.
Rörelseresultatet ökade till 1 983 Mkr (-62), vilket motsvarar en marginal på 6,5% (-0,3). Stark prisexekvering och gynnsam produktmix var viktiga drivkrafter.
Periodens resultat uppgick till 1 383 Mkr (-141) och resultat per aktie uppgick till 4,81 kr (-0,49).
Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 1 456 Mkr (122).
Styrelsen har beslutat om en justerad utdelningspolicy på cirka 50% av årets resultat och ett förslag om ett automatiskt inlösenförfarande om 17 kronor per aktie, samt kommunicerat en avsikt att fatta beslut om återköp av aktier över tid.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar:

Under det andra kvartalet fortsatte vi att dra nytta av en gynnsam marknad, ett starkt prismomentum och hög efterfrågan på våra innovativa produkter. Rörelseresultatet uppgick till 1 983 Mkr, vilket motsvarar en marginal på 6,5% och den organiska försäljningstillväxten var 39,1%. För ett år sedan resulterade restriktioner i samband med coronaviruspandemin i en betydande volymnedgång, vilken vi delvis mildrade genom tillfälliga kostnadsåtgärder. Jämfört med andra kvartalet 2019 var den organiska försäljningstillväxten 16,4%.

Stark efterfrågan i kombination med en global leveransbrist, särskilt av elektroniska komponenter, fortsatte att hanteras framgångsrikt genom mina kollegors hårda arbete och täta samarbete med våra leverantörer. Produktionseffektiviteten och matchningen mellan efterfrågan och vår produktmix påverkades dock negativt av oregelbundna leveranser. Marknaden för elektroniska komponenter förväntas begränsas ytterligare något under tredje kvartalet och därför räknar vi med utmaningar i att helt möta marknadens förväntan på produktmix. Vi fortsätter att ha en tät dialog med våra leverantörer för att mildra dessa leveransutmaningar då vi förväntar oss att situationen förblir osäker över en längre period.

Vi fortsätter att helt kompensera för motvinden från externa faktorer, elektroniska komponenter och logistik genom högre pris, och vi förväntar oss att det kommer att vara fallet också för helåret. Vi har aviserat och börjat genomföra ytterligare prishöjningar som successivt träder i kraft under resten av året. Detta eftersom kostnaderna för råmaterial, elektroniska komponenter och logistik fortsätter att öka, vilket resulterar i ett ökat tryck på kostnadseffektivitet och externa kostnadsfaktorer.

Vi behåller våra regionala marknadsutsikter för helåret 2021, även om visibiliteten förblir begränsad på grund av den pågående pandemin. Marknadsefterfrågan förväntas börja normaliseras under andra halvan av 2021, men med betydande regionala skillnader, beroende på pandemins utveckling och effekter från stimulansprogram. De globala leveransutmaningarna under första halvåret förväntas ha en högre påverkan under andra halvåret.

Genom förbättrad lönsamhet och hög kapitaleffektivitet är Electrolux finansiella ställning och balansräkning mycket starka. De betydande investeringsprogrammen i produktion och produktinnovation utvecklas väl. Jag är därför nöjd över att styrelsen har beslutat att vi kan kombinera fortsatta ambitiösa tillväxtinvesteringar med att dela ut en större del av det värde som skapas till våra aktieägare. Som första steg görs detta genom att justera utdelningspolicyn till cirka 50% av resultatet, och ett föreslaget automatiskt inlösenförfarande om 17 kr per aktie under andra halvan av 2021. Kombinerat med den ordinarie utdelningen, redan godkänd av årsstämman, skulle detta innebära en total kontant utdelning om 25 kr per aktie som ska betalas ut 2021. Framöver är styrelsens avsikt att komplettera ordinarie utdelning med pågående återköp av aktier, initialt genom att använda det befintliga mandatet att återköpa upp till 9,4 miljoner aktier fram till årsstämman 2022.

Jag är övertygad om att vår strategi säkerställer att vi förblir väl positionerade för att leverera långsiktigt aktieägarvärde även under snabbt föränderliga marknadsförhållanden.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone