Electrolux Q2: Navigerar i en utmanande omvärld

Electrolux-HQ3

Electrolux sammanfattade den 17 juli andra kvartalet 2020, enligt nedan.
Nettoomsättningen uppgick till 23 476 Mkr (29 232). Den organiska försäljningen minskade med 16,6% till följd av lägre volymer. Utvecklingen av coronaviruspandemin påverkade marknadsefterfrågan betydande på våra största marknader och resulterade även i begränsningar avseende inköp och tillverkning i Nordamerika.
Rörelseresultatet uppgick till -62 Mkr (1 219) motsvarande en marginal på -0,3% (4,2).
Omfattande kostnadsåtgärder genomförda för att motverka effekterna av pandemin på resultatet.
Negativa valutaeffekter påverkade rörelseresultatet med cirka 360 Mkr.
Periodens resultat uppgick till -141 Mkr (1 006) och resultat per aktie uppgick till -0,49 kr (3,50).
Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 122 Mkr (-25).

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar:

Den pågående coronaviruspandemin påverkar oss alla, både personligen och professionellt. Vår högsta prioritet är att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet och att upprätthålla kontinuitet i verksamheten, eftersom vitvaror är en nödvändig del av konsumenters vardag.

Från mars till maj såg vi en betydande volymnedgång i de flesta av våra regioner på grund av pandemin. Under juni ökade efterfrågan i takt med att restriktioner lättades eller togs bort, även om återhämtningstakten varierar mycket mellan regioner. På vissa marknader, såsom många europiska länder, har återhämtningstakten under senare delen av kvartalet varit snabbare än förväntad och det var uppmuntrande att vi hade en organisk tillväxt på 3% i juni. Jag är också nöjd med att vi, trots utmanande förhållanden, förbättrade vår mix även detta kvartal. Ett bra exempel är Australien, där nyligen lanserade produkter fortsatt tas emot mycket väl.

Vi har även levererat långt över vår egen förväntan på de temporära kostnads- och kassabesparande åtgärder som inleddes i mars. Det visar att flexibilitet och kostnadsfokus är del av vårt DNA. Vi fortsätter med vårt strategiska investeringsprogram, vilket på sikt kommer att stärka vår konkurrenskraft ytterligare genom kostnadseffektiviseringar i verksamheten. Som vi tidigare meddelat har coronavirus-situationen orsakat förseningar för några av våra strategiska investeringar med upp till ett halvt år och har även påverkat upprampningen av vår nya Anderson-fabrik i USA genom leveransstörningar från Mexiko och nedstängningar/personalfrånvaro, något som påverkat alla våra fabriker i Nordamerika. Detta skjuter naturligtvis kostnadsbesparingar från dessa investeringar framåt, men jag vill betona att vi fortfarande förväntar oss att våra investeringsprogram och effektiviseringsåtgärder kommer att generera cirka 3,5 miljarder kronor i årliga kostnadsbesparingar, med full effekt från 2024.

Trots de kraftiga kostnadsbesparingarna under kvartalet var det inte möjligt att kompensera för både den organiska försäljningsnedgången på 17% och de stora, negativa valutaeffekterna och, som tidigare kommunicerat, fick vi en liten förlust i kvartalet.

Den pandemiska situationen förblir flytande, vilket skapar en betydande osäkerhet om dess totala inverkan på den globala efterfrågan i andra halvåret. Åtskilliga faktorer spelar in såsom virusåterfall, omfattningen av ytterligare restriktiva åtgärder och de massiva stimulanspaketens påverkan på konsumenters beteende och efterfrågan. På kort sikt ser vi en god efterfrågan, delvis drivet av uppdämd efterfrågan från april/maj och de starka stimulansprogrammen. För helåret 2020 förväntar vi oss emellertid fortsatt en negativ efterfrågan på de flesta av våra huvudmarknader. Därmed, som tidigare kommunicerat, förväntar vi oss en materiell ekonomisk påverkan från pandemin för helåret 2020, främst på grund av påverkan i det andra kvartalet.
Den ökade tiden i hemmet har snabbt förändrat konsumenters beteende. Vikten av högkvalitativa produkter med relevanta egenskaper blir tydligare. Vi ser även att konsumenter är mer uppmärksamma på hälsa och hygien; vilket innebär ett ökat behov av produkter för fysiskt välbefinnande, såsom dammsugare, luft- och vattenrenare, diskmaskiner och tvättmaskiner. Slutligen har konsumenterna blivit mer digitala och handlar mer över nätet. Dessa förändringarna i konsumentbeteende stärker vår strategi och vi fortsätter att driva innovation för att leverera relevanta produkter och tjänster, inklusive vidareutveckling av våra e-handelsfunktioner.

Vårt starka engagemang för hållbarhet är oförändrat och vi ser möjligheter att stärka det ytterligare i takt med att människor ändrar sitt beteende på grund av krisen. Trots en utmanade tid är jag övertygad om att Electrolux fortsatt är väl positionerat för att skapa värde. Jag vill särskilt tacka mina kollegor för deras engagemang när vi fortsätter att exekvera på vår strategi.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone