Electrolux Q3: Starkt på marknad i återhämtning

Electrolux-HQ4

Electrolux sammanfattade 23 oktober tredje kvartalet 2020, enligt nedan.

Nettoomsättningen uppgick till 32 004 Mkr (30 330). Den organiska försäljningen ökade med 15,2%.
Rörelseresultat på rekordnivå om 3 220 Mkr (1 063), motsvarande en marginal på 10,1% (3,5), främst drivet av stark volym- och prisutveckling. Jämförelseperioden inkluderade engångsposter om -290 Mkr.
Marknaden återhämtade sig avsevärt, främst till följd av en uppdämd efterfrågan och statliga stimulansprogram.
Periodens resultat uppgick till 2 356 Mkr (610) och resultat per aktie uppgick till 8,20 kr (2,12).
Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 6 005 Mkr (2 499).
Styrelsen föreslår återinförd utdelning för 2019 på 7,00 kr (8,50) per aktie, att utbetalas vid ett tillfälle.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar:

Electrolux rapporterade ett resultat på rekordnivå för tredje kvartalet på 3 220 Mkr, eller 10,1% av nettoomsättningen, drivet av uppdämd efterfrågan och statliga stimulansprogram som påverkat konsumtionsmönstren. Dessa faktorer ledde till en betydande volymtillväxt och en positiv utveckling av pris och mix som resulterade i en organisk försäljningstillväxt på 15,2%. Det rekordhöga rörelseresultatet gav ett starkt operativt kassaflöde efter investeringar på 6 005 Mkr.

Den stora efterfrågan under kvartalet var i betydande grad en återhämtning av de mycket låga marknadsvolymerna i mars-maj som en följd av nedstängda butiker och rörelsebegränsningar. Efterfrågan förstärktes ytterligare genom stimulansprogram, vilka mer än väl kompenserade för den svagare ekonomin orsakad av pandemin. På grund av de pandemirelaterade restriktionerna under första halvåret gick vi in i kvartalet med ovanligt låga lagernivåer. Dessa var fortsatt låga under kvartalet, trots höga produktionsnivåer, vilket i viss mån har påverkat vår möjlighet att möta den starka efterfrågan i samtliga regioner.

Försäljningen gynnades även av att konsumenter spenderade mer tid i hemmet, att de därmed använde sina hushållsprodukter i större utsträckning samt att en större andel av hushållsbudgeten avsattes till förbättringar i hemmet. Detta i kombination med vårt starka fokus på innovation som bygger på konsumentinsikt har fortsatt att driva efterfrågan på våra mer avancerade produkter vilket skapat en gynnsam produktmix.

Ett framgångsrikt exempel på vår innovationsförmåga är Frigidaire Gallery AirFry, en spis som nyligen fick den amerikanska återförsäljaren Home Depots innovationspris 2020. AirFry-spisen har också betydelsefullt högre bruttomarginal jämfört med traditionella spisar. Vårt innovationsfokus är centralt för att skapa värde och vi kommer att presentera hur vi driver lönsam tillväxt genom innovation vid vår digitala kapitalmarknadsuppdatering den 17 november.

Styrelsen föreslog en återinförd utdelning för räkenskapsåret 2019 baserat på återhämtningen av resultat och kassaflöde. En extra bolagsstämma den 3 november kommer att besluta om den föreslagna utdelningen på 7 kronor per aktie. Vårt stora åtagande inom hållbarhet är oförändrat med målet att vara klimatneutrala år 2050, och jag är nöjd med att det långsiktiga incitamentsprogrammet för våra högsta chefer som föreslagits av styrelsen innehåller en väsentlig del som avser minskad klimatpåverkan.

För fjärde kvartalet är visibiliteten fortsatt begränsad då efterfrågan kan komma att påverkas av flera olika faktorer på grund av den pågående pandemin. Dock förväntar vi oss en gradvis normalisering av konsumentefterfrågan och därmed den finansiella utvecklingen. Givet detta samt upphämtningen under tredje kvartalet justerar vi upp våra marknadsutsikter för helåret 2020. Vi räknar med att efterfrågan på vitvaror kommer att vara något positiv i Europa, i Nordamerika något positiv till positiv och i Latinamerika positiv. Det är endast den sammantagna efterfrågan på våra större marknader i Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika som vi fortsatt förväntar oss vara negativ för 2020.

Jag är mycket stolt över hur vi som organisation har lyckats navigera framgångsrikt under denna utmanande tid. Mina kollegor runt om i världen har gjort ett enastående jobb i genomförandet av vår strategi. Därför är jag övertygad om att Electrolux är fortsatt väl positionerad för värdeskapande.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone