Fortsatt starkt fokus på innovation och effektivitet

Electrolux-Jonas-Samuelson

Electrolux sammanfattade 25 oktober det tredje kvartalet 2019, enligt nedan:

Nettoomsättningen uppgick till 32 520 Mkr (30 444). Försäljningen ökade med 1,0%, vilket var ett resultat av prishöjningar och mixförbättringar.
Rörelseresultatet uppgick till 1 189 Mkr (1 756) motsvarande en marginal på 3,7% (5,8).
Rörelseresultatet inkluderar engångsposter om -412 Mkr (0) som hänför sig till omstruktureringskostnader för effektiviseringsåtgärder och outsourcingprojekt inom hela koncernen, återvunnen försäljningsskatt i Brasilien och en förlikning i USA. Exklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till 1 601 Mkr (1 756) motsvarande en marginal på 4,9% (5,8).

Prishöjningar kompenserade fortsatt fullt ut för högre råmaterialkostnader och handelstariffer samt negativa valutaeffekter. Kostnader för konsolidering av tillverkning i Nordamerika och högre investeringar i marknadsföring påverkade rörelseresultatet negativt medan mixförbättringar bidrog positivt i samtliga affärsområden.
Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 2 594 Mkr (1 352).
Periodens resultat minskade till 739 Mkr (1 162) och resultat per aktie uppgick till 2,57 kr (4,04).

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar:
Innovation och effektivitet är grundpelare för att driva lönsam tillväxt. Under kvartalet stärkte vi ytterligare vår plattform för framtiden genom att lansera banbrytande produkter och initiera nya effektiviseringsåtgärder.

Återigen har vår innovationsförmåga bidragit till försäljningstillväxt och resultat. Jag är särskilt nöjd med att samtliga affärsområden förbättrat sin mix, vilket visar att konsumenter finner vårt erbjudande attraktivt. Den nya serien av köksprodukter som lanserades i Europa under kvartalet har tagits emot mycket väl. Konsumenter ger den för närvarande betyget 4,9 stjärnor av 5 och den har börjat bidra till att stärka de europeiska värdemarknadsandelarna inom fokusområdet inbyggda köksprodukter.

Under kvartalet initierade vi globala effektiviseringsåtgärder som en följd av den stora strategiska översyn som aviserades tidigare i år. Denna omfattar avsikten att knoppa av affärsområde Professionella Produkter och att vässa konsumentverksamheten ytterligare genom regionalt fokuserade affärsområden och en global funktion för konsumentupplevelser. Effektiviseringsåtgärderna väntas generera årliga besparingar på omkring 500 Mkr, med full effekt från 2022. Dessa tillkommer utöver de tidigare aviserade kostnadsbesparingarna från vårt investeringsprogram. De totala, årliga kostnadsbesparingarna för konsument- verksamheten väntas nu bli cirka 3,5 Mdr kr, med full effekt från 2024.

Vi fortsätter att genomföra vårt investeringsprogram som uppgår till totalt 8 Mdr kr och i och med de senaste investeringarna i vår anläggning i Nyíregyháza, Ungern, har alla initiativ inom ramen för programmet aviserats. Under kvartalet startade vi tillverkningen i den nya Anderson-anläggningen i USA, den första investeringen i programmet och samtidigt det största steget vi någonsin tagit vad gäller automatisering. Att konsolidera produktionen av kylskåp och frysar i USA till en ny anläggning är både mycket komplext och resurskrävande. Kvartalet omfattade höga kostnader för konsolidering av tillverkningen. Konsolideringen fortsätter och vi förväntar oss att rörelseresultatet i fjärde kvartalet påverkas med cirka -25 miljoner US-dollar.

Vi bibehåller vår marknadsutsikt för 2019.

Utifrån aktuella nivåer på handelstariffer bedömer vi att den negativa påverkan under 2019, jämfört med föregående år, från råmaterial, handelstariffer och valuta kommer att uppgå till cirka 1,6 Mdr kr, jämfört med tidigare bedömning på cirka 1,4-1,6 Mdr kr. Nettoökningen beror på ytterligare negativa valutaeffekter, medan råmaterial och handelstariffer tillsammans förväntas ha en mindre negativ inverkan jämfört med vår syn för ett kvartal sedan. Under de första nio månaderna 2019 har pris fullt ut kompenserat för denna motvind och vi förväntar oss att så kommer att vara fallet även för helåret.

Jag är övertygad om att vi är väl positionerade framöver för att skapa värde för aktieägarna.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone