Kommuner ska kontrollera farliga kemikalier i varor

Kylskap-Kretskort

Kemikalieinspektionen berättar att konsumenter har rätt att få veta om det finns vissa farliga kemikalier i varor som säljs i handeln, och att inspektörer från över 60 kommuner – i samarbete med Kemikalieinspektionen – under året kommer att kontrollera hur företagen följer reglerna.

– Att ha kontroll på kemikalierna är avgörande för ett hållbart samhälle. Alla som säljer varor ska kunna ge information till sina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

De kemikalier som leverantörer är skyldiga att informera om finns på EU:s kandidatförteckning, en lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen. På förteckningen finns ämnen som till exempel är cancerframkallande, kan skada arvsmassan eller påverka förmågan att få barn. Den som levererar en vara med ett sådant listat ämne ska ge information om ämnet till yrkesmässiga mottagare. Privata konsumenter har rätt att få samma information på begäran. Informationskrav om särskilt farliga ämnen i varor är en del av EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Vissa varor i handeln kan också vara behandlade med ämnen som kallas biocider. Det kan exempelvis gälla sportkläder med ämnen som tillsatts för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning. Detta kallas för biocidbehandlade varor, och det finns det särskilda EU-regler för. Denna typ av varor får bara innehålla vissa ämnen och kan behöva märkas på ett särskilt sätt. Företag som säljer biocidbehandlade varor måste kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta ämnet är tillåtet.

– För att skydda hälsa och miljö är det viktigt att företagen känner till och följer kraven på information om farliga ämnen och märkning av behandlade varor. Genom vårt samarbetsprojekt med kommunerna vill vi öka medvetenheten hos företagen och undersöka hur lagstiftningen efterlevs, säger Frida Ramström.

Inspektörer från fler än 60 kommuner och från Kemikalieinspektionen kommer under 2019 bland annat att låta genomföra analyser av det kemiska innehållet i varor och kontrollera märkningar. Kommunerna kommer att göra kontroller i sina lokala butiker medan Kemikalieinspektionen fokuserar på tillverkare, importörer och butikskedjor. Tillsynen är en del i ett EU-projekt där myndigheter runt om i Europa kommer att göra liknande inspektioner under året.

Kemikalieinspektionen betonar att konsumenter inte behöver vara oroliga för farliga ämnen i varor, eftersom det i de flesta fall inte finns akuta risker med att använda enskilda varor.

– För det mesta finns ingen stor risk för konsumenter med att använda varor som innehåller farliga ämnen. Men den totala mängden farliga ämnen från många olika källor kan på sikt orsaka hälso- och miljöproblem, säger Frida Ramström.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone