Prishöjningar kompenserar för motvind

Electrolux-JonasSamuelson2019

Den 26 april sammanfattade Electrolux första kvartalet 2019:
Nettoomsättningen uppgick till 29 710 Mkr (27 906). Försäljningstillväxten uppgick till 1,6%, vilket var ett resultat av prishöjningar och mixförbättringar för samtliga affärsområden.
Rörelseresultatet uppgick till 248 Mkr (764) motsvarande en marginal på 0,8% (2,7).
Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader om 1 054 Mkr (596) som hänför sig till konsolidering av tillverkning i Nordamerika och Latinamerika. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 1 302 Mkr (1 360) motsvarande en marginal på 4,4% (4,9).
Prishöjningar kompenserade fullt ut för högre råmaterialkostnader, högre handelstariffer och negativa valutaeffekter.
Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till -2 770 Mkr (-2 671).
Periodens resultat minskade till 79 Mkr (551) och resultat per aktie uppgick till 0,28 kr (1,92).
Från och med 1 januari 2019 gäller en förändrad affärsområdesstruktur med fyra konsumentfokuserade regionala affärsområden och ett affärsområde för Professionella Produkter.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar:
Under första kvartalet fortsatte vi att genomföra vår strategi för lönsam tillväxt i en utmanande kostnadsmiljö. Det är mycket glädjande att se att flertalet av våra affärsområden uppvisade en god organisk tillväxt. Försäljningstillväxten uppgick till 1.6%, som ett resultat av höjda priser och en förbättrad produktmix. Det underliggande rörelseresultatet var ungefär i linje med föregående år. Jag är särskilt nöjd med att de prishöjningar vi genomfört till fullo kompenserat för den starka motvind vi mött i form av högre råmaterialkostnader, handelstariffer och negativa valutaeffekter.

Resultattrenden för våra verksamheter i Europa och Professionella Produkter var fortsatt stabil. Affärsområdet Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika visade fortsatt stark tillväxt i Sydostasien, medan försäljningen i Australien minskade. I Nordamerika och Latinamerika kompenserade kostnadsbaserade prishöjningar fullt ut för motvinden. Vår verksamhet i Nordamerika påverkades även detta kvartal av lägre volymer av produkter under återförsäljares egna varumärken.

Vi fortsätter att förvänta oss att marknadsefterfrågan under 2019 på vitvaror blir något positiv i Europa och positiv i Sydostasien. Marknaden i Latinamerika återhämtade sig under kvartalet och förutses därmed bli något positiv för helåret. I Nordamerika och Australien var marknaderna svagare än förväntat och vår bedömning för helåret är därmed något negativ.

Osäkerheten när det gäller handelstarifferna påverkar vår visibilitet. Utifrån aktuella nivåer bedömer vi att den negativa påverkan under 2019, jämfört med föregående år, från råmaterial, handelstariffer och valuta kommer att uppgå till cirka 1,7-1,9 Mdr kr, jämfört med tidigare bedömning på cirka 2,0–2,4 Mdr kr. Vi förväntar oss även fortsättningsvis att pris kommer att kompensera för denna starka externa motvind.

Vi är helt övertygade om att innovationer med konsumenterna i fokus förblir en viktig drivkraft för att uppnå lönsam tillväxt. Under 2019 fyller Electrolux 100 år och ett starkt konsumentfokus har alltid varit vår ledstjärna, vilket har resulterat i banbrytande produkter som gör livet bättre och mer hållbart för människor. Just därför tycker jag att det är spännande att 2019 är ett år fyllt av lanseringar, däribland betydande lanseringar av köksprodukter i Europa och Asien-Stillahavsområdet. Dessutom ökar vi takten i vårt innovationsarbete med fokus på konsumenterna genom en ny organisationsstruktur från och med 1 januari, som utgörs av fyra regionala affärsområden och en global funktion för konsumentupplevelser. Samtidigt pågår förberedelserna för den tänkta avknoppningen av Professionella Produkter.

Jag är övertygad om att vi är väl positionerade för att skapa värde.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone