Tekniken skapar en klassklyfta i samhället

Elgiganten-NiclasEriksson2019

En av fyra svenskar upplever att tillgång till, och kunskap om, teknik och digitala verktyg har skapat en klassklyfta i dagens samhälle. I årets upplaga av Tekniktrubbel – en nordisk undersökning om digitalt utanförskap som utförts av Elgiganten sedan 2008 – är det tydligt att många grupper i samhället faller utanför den tekniska och digitala utvecklingen.

Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder och närmare ett kontantlöst samhälle än praktiskt taget alla andra länder i världen. För många innebär teknik och digitala tjänster en förenklad och mer effektiv vardag, men alla har inte förutsättningar eller möjligheter att använda tekniken till sin fördel. Rapporten visar bland annat att nästan två av fem (38 procent) äger produkter som de inte klarar av att nyttja fullt ut.

Svenska nyckeltal från undersökningen:
* En av fyra (25 procent) upplever att tillgång till och kunskap om, teknik och digitala verktyg har skapat en klassklyfta i dagen samhälle.
* En av fem (20 procent) svenskar upplever att de går miste om saker för att de saknar tillgång till eller kunskap om teknik
* Varannan svensk (48 procent) har under det senaste året blivit tillfrågad av en äldre släktning om hjälp med digitala verktyg och teknik.
* Sju av tio (73 procent) äldre upplever att det är svårare att hänga med i den tekniska utvecklingen nu jämfört med för bara fem år sedan.
* Nästan två av fem (39 procent) svenskar tror att det är svårt för föräldrar att hänga med i barnens digitala liv.

Tekniktrubbel 2019 visar att det är vissa grupper i samhället som i större utsträckning är utsatta för det tekniska och digitala utanförskapet på grund av just bristande tillgång till, och kunskap om, teknik.

– Årets undersökning visar tydligt att den tekniska utvecklingen går för fort för somliga, och det skapar klyftor och utanförskap i samhället. Det handlar dels om tillgång till teknik, men även kompetens att kunna nyttja den – till exempel har många teknikprodukter hemma med funktioner som de inte vet hur de ska använda. På Elgiganten har vi en ambition att försöka minska det tekniska och digitala utanförskapet, och för att lyckas tror vi att vi behöver vara ännu fler från både näringsliv och det offentliga som gemensamt vill göra skillnad, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten i Sverige.

Rapporten visar att äldre är tydligt överrepresenterade bland personer som är exkluderade från det digitala samhället, där så mycket som varannan person över 55 år upplever att tekniken har blivit så utmanande att det är svårt att hänga med i utvecklingen. Samma grupp upplever också i större utsträckning att de går miste om saker. Många äldre vill samtidigt ha mer kunskap, där fyra av tio (42 procent) svenskar över 55 år uppger att de skulle vilja ha mer kunskap om vad teknik kan användas till. Nästan var tredje (28 procent) skulle också vilja ha utbildning i hur de kan nyttja tekniska produkter.

Förutom att äldre har svårare att hänga med i utvecklingen, så blir åldersklyftor extra tydliga mellan föräldrar och barn. Nästan två av fem (39 procent) svenskar tror att det är svårt för föräldrar att hänga med i barnens digitala liv, i takt med att internetanvändandet kryper ner i åldrarna. Utbildningsnivå och inkomstnivå är också faktorer som kan bidra till problem med teknik och digitala tjänster – varannan person (49 procent) med lägre inkomst upplever att teknikspråket blivit så komplicerat att det är svårt att hänga med i utvecklingen och ännu fler med lägre utbildning (59 procent) upplever samma svårighet. Signifikant fler personer med lägre utbildning än rikssnittet känner sig också, enligt undersökningen, isolerade från samhället på grund av krävande teknik.

En annan grupp där teknisk inkludering kan vara extra avgörande är boende på landsbygden, där brist på bredband är ytterligare en aspekt. Nästan sex av tio (57 procent) landsbygdsbor upplever också att teknikspråket har blivit så pass svårt att det är utmanande att hänga med i utvecklingen, och lika många upplever att det bara blir svårare och svårare. Bland annat är det lite fler än var fjärde (27 procent) landsbygdsbo som enbart i liten utsträckning eller inte alls känner till begreppet “app”.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av YouGov, där 3844 respondenter över 18 år i Norden, varav 811 i Sverige, intervjuats under perioden 2019-03-18 – 2019-03-27. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Niclas Eriksson, VD Elgiganten, om tekniskt utanförskap:
Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder och närmare ett kontantlöst samhälle än praktiskt taget alla andra länder i världen. Tekniken och det digitala samhället gör att livet blir enklare, vi får tillgång till ny kunskap, vi blir mer effektiva och många produkter och tjänster blir billigare. Men alla har inte förutsättningar eller möjligheter att använda tekniken till sin fördel. Många svenskar är fortfarande utanför den tekniska och digitala revolutionen.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser såväl som ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande. Därför har FN som ett av sina utvecklingsmål slagit fast att världens länder ska verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Idag arbetar politiker, företag och icke-statliga organisationer i Sverige med digital och teknisk inkludering. Från statens sida har en lång rad initiativ tagits. Den första april i år inrättades Infrastrukturdepartementet och 2018 invigdes Myndigheten för digital förvaltning – en ny myndighet som ska fungera som ett nav för digitalisering av den offentliga sektorn. Myndigheten för delaktighet arbetar bland annat med att stödja offentliga aktörer för att öka den tekniska delaktigheten. Politiken och den offentliga sektorn har ett viktigt ansvar, inte minst kommunerna som ansvarar för skolor och äldreomsorg. Men det räcker inte. Mycket av arbetet behöver även göras i det privata näringslivet.

Vi på Elgiganten har som Sveriges ledande elektronikkedja en ambition att försöka minska det tekniska och digitala utanförskapet i Sverige. Därför startade vi Elgiganten Foundation – en stiftelse vars mål är att sprida teknik och digital kompetens till alla som inte kan del av den tekniska utvecklingen i samhället. Sedan vår fond startade för tre år sedan har vi stöttat 150 olika initiativ för att på så sätt ta ett större samhällsansvar. Bland annat har vi genom Elgiganten Foundation delat ut både produkter och pengar till barnrättsorganisationen Maskros – barn och IB Läxhjälp i Rinkeby. Båda arbetar med barn som av en eller annan orsak lever i utsatthet, och som har sämre förutsättningar än andra att ta del av ny teknik. Vi har även stöttat med produkter till Stadsmissionen, Giving People, Julhjälpen, Ronald McDonald Hus och barn – avdelningar på flera lokala sjukhus samt kvinnohem.

Men vi stannar inte vid donationer. Vi ändrar också vårt arbete i varuhusen och kommer inom kort att lansera ett koncept där vi erbjuder hjälp till dem som behöver lära sig mer om den nya tekniken. Det är ett litet bidrag för att minska det tekniska och digitala utanförskapet, men vi hoppas att fler – både privata och offentliga aktörer – vill gå samma väg.

Idag befinner vi oss i Almedalen där vi har släppt en rapport om tekniskt utanförskap. Rapporten är baserad på en omfattande nordisk kartläggning av det digitala och tekniska utanförskapet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Den här rapporten är ytterligare ett steg i det arbete som vi på Elgiganten har påbörjat och som vi vill utveckla tillsammans med andra aktörer. Allt för att fler ska få ta del av den magiska världen av teknik, med alla praktiska fördelar, glädje, kunskap och gemenskap som den ger.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone