Utdelning och notering av Electrolux Professional AB

Electrolux-TeamOfChefs

Den 21 februari 2020 beslutade årsstämman i Electrolux att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux Professional till Electrolux aktieägare. Styrelsen bemyndigades samtidigt att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Avstämningsdagen har fastställts till den 19 mars 2020, meddelades den 9 mars.

Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux Professional delas ut, varvid en aktie av serie A i Electrolux berättigar till en aktie av serie A i Electrolux Professional och en aktie av serie B i Electrolux berättigar till en aktie av serie B i Electrolux Professional. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Electrolux på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Electrolux Professional.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att uppta Electrolux Professionals A-aktier och B-aktier till handel på Nasdaq Stockholm under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, innefattande bland annat Finansinspektionens godkännande av prospektet.

Sista dag för handel i Electrolux aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional är den 17 mars 2020. Från och med den 18 mars 2020 kommer Electrolux aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional.

Första dag för handel i Electrolux Professional beräknas bli måndagen den 23 mars 2020. Electrolux Professionals A-aktier kommer att handlas under kortnamnet EPRO A med ISIN-kod SE0013720018 och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet EPRO B med ISIN-kod SE0013747870.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone